Effektivt ventilationssystem leder till sänka kostnader för fastighetsägaren.

Sänka kostnader för uppvärmning

En av de största fördelarna för en fastighetsägare att ha en väl fungerande ventilation i fastigheten, är att det leder till sänka driftskostnader eftersom mängden värme som behövs för att värma upp huset kan minskas rejält. På grund av detta skall man inte se utbyten, ombyggnationer och reparationer av ventilationen som kostnader, utan som investeringar, som kommer att betala sig flera gånger om under kommande år.

Värmeåtervinning med FTX

Att kunna återvinna värmen i luften och återföra den som tilluft med hjälp av ett FTX system (Från- och tilluftsventilation med återvinning), är en investering som har relativt kort återbetalningstid tack vare de potentiellt mycket stora besparingarna av energi och är i många fall ett intressant alternativ för fastighetsägaren. 

I t ex passivhus har man uppmätt sänkningar av energiförbrukningen med upp till 70 % vid installation av FTX system. I vanliga bostadshus kan man räkna med sänkningar på upp till 25-30 %.

Fördelarna med ett FTX system är naturligtvis lägre värmekostnader, eftersom värmen i luften kan återvinnas och därmed behöver inte lika mycket energi tillföras, för att bibehålla samma innetemperatur. Ett korrekt installerat och optimerat system minskar också kallras och minskar buller från utemiljön.

Temperaturgivare

Genom att sätta upp temperaturgivare på representativa platser i fastigheten, vars resultat är direkt kopplat till ventilationsanläggningen, så kan innetemperaturen i fastigheten anpassas efter förändringar i yttertemperaturen. Om det blir kallare utomhus, så höjs automatiskt värmen i fastigheten och blir det varmare ute, så dras ventilationen ned något för att kompensera för detta. 

På detta sätt kan man som fastighetsägare sänka sina värmekostnader, då man kan vara säker på att man bara gör av med absolut minimum när det gäller värmeenergi. Har man inte ett system med temperaturgivare, så blir det upp till t ex fastighetsskötaren att höja eller sänka temperaturen i fastigheten, vilket kan leda till stora temperturväxlingar samt att boende tycker att det blir antingen för varmt eller för kallt i lägenheten. Blir det för varmt, så kommer de boende öppna fönster för att släppa ut värmen, som fastighetsägaren har betalat för att värma upp fastigheten. 

Är det däremot för kallt enligt den boende, så kommer krav och önskemål framföras om att höja värmen ytterligare, vilket ytterligare leder till högre driftskostnader för fastighetsägaren. En investering i t ex en temperaturgivare kan med andra ord vara något som snabbt betalt av sig för en fastighetsägare. 

Injustering av befintligt ventilationssystem

Att se över och göra investeringar och justeringar av befintliga ventilationssystem kan även det ha goda effekter på både boendemiljö och driftskostnaderna. Att se till att luftmängder och övriga inställningar är optimerade i fastighetens ventilationssystem, är ett relativt enkelt och effektivt sätt att sänka energiförbrukningen, som inte kräver någon större investering.

Varvtalsstyrda fläktar 

Genom att installera varvtalsstyrda fläktar i fastigheten kan man reglera och ändra motståndet i fläktkanalen, vilket i sin tur innebär att fläktarna arbetar mer effektivt, med mindre energi. 

Behovsstyrning

Man kan även lägga in så kallad behovsstyrning på ventilationen, som gör att ventilationen ökas eller minskad beroende på behovet. I t ex en kontorsfastighet eller i ett garage finns det ofta mindre behov av ventilation under natten, än under dagen. Då kan man styra så att ventilationen dras ned under nattetid, vilket sparar in mycket pengar för fastighetsägaren i t ex värmekostnader, som annars förbrukas helt utan anledning. På morgonen kan man sedan öka på ventilationen igen, så att den uppnår den effekt som avses, när människor börjar befinna sig i utrymmena.

För fler tips på hur man kan spara in energi i en fastighet, se rubriken Energibesparing

För snabb kontakt, ring eller maila Titania på info@titania.se eller 08-668 44 44!  

Begär offert

Se Titanias tjänsteutbud här! 

Relaterad information

Frågor och svar

 • Vilka typer av ventilationstjänster kan Titania erbjuda?

  Svar: Titania kan erbjuda alla typer av tjänster inom ventilationsområdet:  

  Nyinstallation
  Montage
  Service
  Injustering
  Rengöring
  OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)
  Skorstensfilmning
  Skorstenskartering

  För snabb kontakt, ring eller maila på info@titania.se eller 08-668 44 44   

  Begär offert

  Se Titanias tjänsteutbud här! 

  Begär offert på Era ventilationsarbeten från Titania här! 

 • Hur kommer man i kontakt med någon ansvarig på TItania för att diskutera ventilation?

  Svar: Det enklaste sättet att komma i kontakt med Titania är att maila på info@titania.se eller ringa på 08-668 44 44. Glöm inte att lämna Era kontaktuppgifter, både mail och telefon i mailet.

  Om Ni önskar en offert avseende ventilationsarbeten, är det enklaste sättet att använda kontaktforumläret som heter "Begär offert på ventilationsarbeten"  Där kan Ni fylla i Era kontaktuppgifter, vad som skall utföras i Er fastighet, bifoga dokument, ritningar och så vidare. 

  Offertförfrågan tas sedan om hand av ansvarige på Titania som återkommer till Er så fort som möjligt, antingen via telefon eller via mail. 

 • Vad kan jag göra för att förbättra ventilationen?

  Svar: Det finns en hel del saker som Du som boende själv kan göra för att förbättra ventilationen i Din bostad. Nedan följer några exempel: 

  - Stäng inte igen de från- och tilluftsventiler som finns i Din lägenhet. De måste vara öppna för att gammal luft skall kunna vädras ut och ny och frisk luft tas in. 

  - Om man vill öppna och vädra, låt inte fönstret stå öppet hela dagen, då mycket värme försvinner ut, vilket leder till högre kostnader för uppvärmning. Vädra ur och stäng sedan fönstret. 

  - Filter och till- och frånluftsdon och galler måste rengöras med jämna mellanrum, för att hindra att de blir igentäppta av smuts. Ta detta som en rutin när Du städar lägenheten. 

  - Filtret i köksfläkten måste rengöras oftare än många tror. Filtret sätts snabbt igen av fett och smuts och bör rengöras en gång i månaden, för att inte minska effekten av fläkten. 

  Läs mer om detta under rubriken "Tips för förbättrad ventilation" 

 • När bildades Wasa Ventilation AB?

  Svar: I januari 2013 köpte Titaniakoncernen upp ventilationsföretaget Wasa Ventilation AB. Företaget är nu ett helägt dotterbolag i Titania-koncernen och erbjuder alla typer av tjänster inom ventilationsområdet.

 • Hur vet jag om jag har dåligt fungerande ventilation?

  Svar: Det finns många olika tecken och indikationer på att ventilationen är otillräcklig eller fungerar dåligt i en bostad eller i en fastighet. Nedan är några exempel: 

  - Det tar lång tid, mer än 15 minuter, för imman på badrumsspegeln att försvinna efter en dusch.

  - Dålig lukt från grannarna kommer in in i lägenheten genom ventilationsventilerna i badrum eller kök.

  - Det bildas fuktfläktar i tak, på golv eller på väggarna eller bubblor på tapeter eller i färgen på målade väggar och tak. 

  - Framförallt när det är kallt ute, så bildas det fukt på insidan av fönstren.

  Under rubriken "Tecken på dålig ventilation" finns ännu fler indikationer på dålig ventilation. 

 • Varför är det viktigt att ha bra ventilation?

  Svar: Genom att ha god ventilation i lokalerna där man bor, arbetar och vistas så kan man uppnå många fördelar, se några exempel nedan:

  - Sänka kostnader för uppvärmning

  - Minskad risk för dålig lukt

  - Jämnare temperatur 

  - Minskad risk för fukt- och vattenskador samt mögeltillväxt. 

  - Minskad risk för negativa hälsoeffekter. 

  - Förbättrat brandskydd

  För att läsa mer, se rubriken "Fördelarna med god ventilation"

   

 • Vad finns det för olika typer av ventilationssystem?

  Svar: Man brukar säga att det finns fyra typer av ventilationssystem: 

  Självdrag (S) - Bygger på att undertryck skapas och luften i bostaden sugs ut genom frånluftsventilerna och ny luft tas in från otätheter, t ex kring dörrar och fönster. 

  Mekanisk frånluft (F) - Fungerar i princip på samma sätt som självdrag, med skillnaden att en fläkt skapar undertrycket och drar luften genom bostaden. 

  Mekanisk från- och tilluft (FT) - En centralt placerad fläkt suger ut luften ur alla våtrum i bostaden. Tilluften tillförs till bostadens övriga rum. Denna metod för ventilation är relativt ovanlig och är ej längre tillåten vid nyproduktion av bostäder. 

  Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX) - Grundprincipen densamma som för övriga metoder, med skillnaden att värmen i luften återvinns innan luften släpps ut ur fastigheten. På detta sätt kan man sänka kostnaderna för uppvärmning rejält, utan att få en sämre luftkvalitet. 

  För att läsa mer, se rubriken "Olika typer av ventilationssystem" 

 • Hur vet man om man har god ventilation i bostaden?

  Svar: Det finns flera lagar och olika regelverk som ställer krav på ventilationen i en fastighet beroende på vilken sorts verksamhet som bedrivs. Det finns t ex olika krav på ventilationen i bostäder, på arbetsplatser, på dagis, på sjukhus eller andra typer av verksamheter.

  Plan- och bygglagen är den viktigaste lagen på detta område och det är Boverket som utifrån gällande lagstiftning ställer upp de tvingande regler som måste följas av fastighetsägarna. Under rubriken "Lagar och regler kring ventilation" kan Du läsa mer om lagstiftningens miniminivåer för luftkvalitet, luftombyteshastigheter med mera. 

  Socialstyrelsen ger även ut riktlinjer och rekommendationer om luftflöden och luftkvalitet som dock ej är tvingande för fastighetsägare eller byggföretag.

  Även andra organisationer ger ut sina egna rekommendationer kring ventilation, som t ex Astma- och allergiförbundet. För att läsa Astma- och allergiförbundets råd, se deras hemsida. 

 • Vad betyder OVK?

  Svar: OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och är något som alla fastighetsägare är skyldiga att med bestämda tidsintervaller genomföra i fastigheterna för att se till att ventilationssystemet uppfyller gällande lagar och regler. Det är bland annat Boverket som bestämmer reglerna kring OVK. 

  För mer information om OVK se rubriken "Lagar och regler kring ventilation" 

 • Vad kostar det att uppgradera eller renovera ett ventilationssystem?

  Svar: Det är inte möjligt att svara generellt på en sån stor och bred fråga, då det krävs noggranna beräkningar och omfattande information om vad som skall göras i fastigheten, för att kunna räkna ut ett pris och kunna skriva en offert.

  Det bästa sättet att få en offert på en ventilationsentreprenad är att använda kontaktformuläret som heter "Begär offert på ventilationsarbeten" Där kan Du fylla i Dina kontaktuppgifter, vad som skall utföras i Er fastighet, bifoga dokument, ritningar och så vidare. Offertförfrågan tas sedan om hand av ansvarige på Titania som återkommer till Er så fort som möjligt, antingen via telefon eller via mail.

  För snabb kontakt, ring eller maila på info@titania.se eller 08-668 44 44   

  Begär offert

  Se Titanias tjänsteutbud här! 

 • Hur får man enklast en offert från Titania?

  Svar: Det allra enklaste sättet är att använda kontaktformuläret som heter "Begär offert på ventilationsarbeten" Där kan Du fylla i Dina kontaktuppgifter, vad som skall utföras i Er fastighet, bifoga dokument, ritningar och så vidare. 

  Offertförfrågan tas sedan om hand av ansvarige på Titania som återkommer till Er så fort som möjligt, antingen via telefon eller via mail. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält