Radhusen "Per Albin" typiska exempel på arkitektur från perioden funktionalismen.

Fastigheter från 1930-1940-talet - Funktionalismen

Fastigheter byggda vid olika tidsepoker innebär olika utmaningar vid stambyten och större renoveringar beroende på hur de är byggda. Nedan beskrivs vad som är karaktäristiskt för fastigheter byggda på 1930-1940-talet och vad fastigheternas speciella egenskaper innebär för fastighetsägaren och byggentreprenören när det är dags för stambyte och större renoveringar.

I funktionalistiskt inspirerad arkitektur, företrädesvis från 1930-talet, är pulpettak och flacka sadeltak vanligt förekommande. Även här strävar man efter ett visst arkitektoniskt uttryck med rena linjer och en rak obruten avslutning av fasaderna nere vid takfoten. Taken är oftast täckta med tegel eller plåt.

Funktionalismens enkelhet uteslöt rent dekorativa element. De funktionella detaljerna som balkonger och portar fick däremot en omsorgsfull utformning. Fasaderna putsades släta och avfärgades med kalkfärg, oftast i ljusa kulörer som grått och gult till nästan vitt. Undantagsvis förekommer grönt som fasadfärg och ibland mustigare rödgula toner.

Krigsåren kring 1940 begränsade tillgången på material. Olika försök att utveckla nya material tog sin början. Byggande med annat än tegel medförde också behov av andra fasadmaterial. Vanligast var fortfarande kalkputsen. Färgskalan blev återigen kraftigare.

Källa: Stockholms Stadsmuseum

Källa: Stockholms Stadsmuseum

Vad innebär fastighetstypen vid stambyte och renoveringar? 

I fastigheter från 1930-1940-talet så förekommer byggmaterial som innehåller gifter såsom PCB, bly, asbest etc. Det är därför viktigt när man renoverar fastigheter från denna tidsepok att man river tillräckligt med material och sanerar fastigheten ordentligt för att vara säker på att få bort dessa farliga material och gifter från boendemiljön. 

Många badrum i fastigheter från 1930-1940-talet uppfyller i originalskick inte dagens krav på handikappanpassning. Det är därför viktigt när man planerar för renoveringar och stambyten av sin fastighet, att man även ser över nuvarande regler för t ex handikappanpassning. 

Om ingen uppgradering har gjorts av elsystemet sedan huset byggdes, så finns antagligen endast ojordade uttag i lägenheterna, som dessutom ofta har alldeles för få uttag, jämfört med moderna lägenheter. 

Om fönstren, fasaderna och taken inte renoverats sedan byggnaden uppfördes, kan det vara nödvändigt att se över detta. Genom att tilläggsisolera fasaden och uppgradera fönstren till treglas, kan man sänka fastighetens energiförbrukning. Fasaderna är ofta dåligt isolerade, eftersom energin var billig vid denna tid. Dåligt underhållna tak kan leda till läckage och vattenskador, som är dyra att åtgärda. 

I fastigheter från 1930-1940-talet så sattes ingen fuktspärr bakom kakel och klinker, eftersom det inte behövdes då badrummets väggar utsattes för mindre vatten, då badrummet användes för att gå på toaletten, tvätta sig och ta ett bad då och då. Detta får till följd att ventilationen, som i princip byggde på självdrag, är underdimensionerade för dagens duschvanor, som kräver betydligt mer ventilation för att få bort all fukt ur badrummet. Därför kan man ofta tvingas se över och uppgradera ventilationen när man stambyter eller renoverar en fastighet från 1930-1940-talet. 

Vid denna tidsperiod börjar man mer och mer övergå från träbjälklag till betongbjälklag. I de fastigheter som har träbjälklag så bör skicket på dessa bedömas när man t ex bilar upp golvet i badrummet, så att det inte finns några skador på bjälklaget, som kräver åtgärder. En av anledningarna till att man bytte från trä till betong, var att träbjälkarna kunde utsättas för ohyra. 

Räkna pris på stambytet med Titanias stambyteskalkylator. 

Relaterad information

Frågor och svar

 • Hur vet jag att enskilda arbetare som befinner sig i huset tillhör Titania?

  Svar: Titanias anställda skall alltid bära våra vita eller svarta profilkläder som det står "Titania" på, både på fram- och baksida. Här finns bilder på hur Titanias kläder skall se ut.

  Förutom Titanias kläder skall alla som arbetar för Titania synligt bära ID06-namnbrickor där det framgår namn och vilket företag personen arbetar för. ID06 är en speciell namnbricka framtagen för byggbranschen i samarbete med byggbranschens arbetsgivare, fackförbund, Skatteverket med flera.

  Om Du blir osäker om personen verkligen arbetar på Titania, be att få se ID06-brickan alternativt kontakta platschefen eller arbetsledaren på projektet för att säkerställa om personen är behörig eller inte att befinna sig i fastigheten. 

 • Vad händer om någon av mina ägodelar försvinner från lägenheten under stambytet?

  Svar: Under tiden vi har tillgång till lägenheten i samband med stambytet eller projektet som pågår tillämpar vi säkerhetsrutiner för att tillse att inga obehöriga kommer in i lägenheten. Om vi på grund av oaktsamhet skulle ha missat att t ex låsa en dörr och det kan bevisas att saker som tillhör Dig som boende har försvunnit just på grund av just detta så ersätter vi Dig givetvis för detta

 • Vad händer om något i min lägenhet skadas under stambytet?

  Svar: Om vi är orsaken till att något i Din lägenhet skadas under stambytet så ersätter vi Dig för detta.

  Innan vi påbörjar några som helst arbeten i Din lägenhet så gör vi en fotodokumentation av hur lägenheten ser ut före arbetet påbörjas samt dokumenterar vilka skador som finns. Nästa viktiga steg i stambytet är att skydda lägenheternas golvytor med vattentät skyddspapp för att undvika skador och smuts på golv, för att på så sätt orsaka så lite besvär som möjligt för de boende. Det är viktigt att intäckningen av golven görs ordentligt, eftersom hantverkarna behöver gå ut och in i lägenheterna under hela tiden som arbetet pågår i den aktuella etappen av stambytet.

  Även dörröppningar till övriga delar av lägenheterna samt eventuellt väggar täcks in med skyddsplast, genom att man bygger så kallade dammslussar, för att minska dammspridningen. Vi ser även till att det finns extra skyddsplast och tejp, så att boende som vill täcka in lite extra, får möjlighet att göra det. Det är dock viktigt att förstå att plasten bara minskar dammspridning, den hindrar den inte. De boende kommer själv efter att stambytet är klart att behöva göra en grundlig städning av hela lägenheten, utöver den byggstädning som ingår i entreprenörens ansvar att utföra. 

 • Behöver jag lämna ut nycklar till min lägenhet till jobbarna under tiden stambytet pågår?

  Svar: En av de första åtgärderna vi vidtar, när vi påbörjar ett stambyte, är att vi byter ut låscylindrarna mot en s.k. byggcylinder i alla lägenhetsdörrar och övriga utrymmen i fastigheten. Byggcylindrarna sitter kvar under tiden som arbeten pågår i fastigheten. Det är dock inte alla dörrar som går att installera byggcylindrar i och i dessa låter man de ursprungliga cylindrarna sitta kvar.

  Den boende samt hantverkarna som skall utföra arbeten i lägenheten får en uppsättning nycklar var till lägenhetsdörren. Om det inte är möjligt att sätta in en byggcylinder i Din lägenhetsdörr, så behöver Du dock lämna ifrån Dig kopior på Dina nycklar till oss så att vi har tillträde till lägenheten.

  På detta sätt uppstår aldrig problem med glömda nycklar, låsta överlås etc, vilket i vanliga fall leder till anmälan om hinder från entreprenörens sida, vilket i sin tur innebär onödiga extrakostnader för Dig som boende samt beställaren av stambytet.

 • Görs någon besiktning efter slutfört stambyte?

  Svar: Vi rekommenderar alltid att våra kunder och beställare tar in en oberoende besiktningsman som gör en inspektion/besiktning av de utförda arbetena, efter att respektive etapp av stambytet eller efter att hela stambytet är avslutat. Detta är en säkerhet både för beställaren och för oss som entreprenör, att utförda arbeten är godkända.

  Här finns mer information om besiktning av stambyten

 • Hur lång är garantitiden på de arbeten som Titania utför?

  Svar: Garantitiden på Titanias utförda arbeten är 5 år generellt, men vi har en specialgaranti på 10 år för tätskikten.

  (Garantitiden på större projekt, där beställaren inte är en privatperson beror dock, av vilka villkor som skrivits in i det underlag som vi gett offert på. Enligt det standardavtal för totalentreprenader som fanns före 2006 (ABT94) gällde en garantitid på 2 år. Enligt det avtal som kom 2006 (ABT06) gäller 5 års garantitid.)

 • Vad händer om Titania inte blir klara med stambytet i tid?

  Svar: I det avtal som Titania tecknar med fastighetsägaren och tillika beställaren av stambytet, det vill säga styrelsen i bostadsrättsföreningen eller fastighetsbolaget, så ingår bestämmelser om vad som händer vid eventuella förseningar gentemot den för projektetet överenskomna tidsplanen.

  Avtalen kan se lite olika ut, men generellt skyddas beställaren mot förseningar genom att vi som entreprenör får betala böter eller vite om vi inte skulle bli klara i tid med stambytet. Givetvis är det alltid vår målsättning och önskan att bli klara i tid och helst ännu tidigare, det tjänar alla på, både boende, beställare och vi som entreprenör.

  Enda gången som förseningsböter inte är aktuella är om vi som entreprenör blivit hindrade i arbetet av orsaker som inte beror på oss eller om beställaren har gjort mycket stora extrabeställningar, vilket gjort att tidsplanen förskjutits.

 • Vem vänder jag mig till om jag har synpunkter på utförandet av mitt badrum under stambytet?

  Svar: På de stambytesprojekt som vi utför, rekommenderar vi alltid beställaren, det vill säga styrelsen i bostadsrättsföreningen eller fastighetsbolaget, att ta in en oberoende auktoriserad besiktningsman, för att i slutet av projektet genomföra en besiktning av utfört arbete. På detta sätt får fastighetsägaren ett kvitto från en utomstående och branschkunnig part, på att arbetena under stambytet är korrekt utförda.

  Du som boende är välkommen att närvara vid besiktningen av Ditt badrum och övriga arbeten i Din lägenhet och Du får då framföra Dina eventuella synpunkter, så får besiktningsmannen avgöra om det är något som skall rättas till av entreprenören eller om utfört arbete uppfyller gällande krav och regler.

 • Hur vet vi att arbetena som Titania gör under stambytet faktiskt utförs korrekt?

  Svar: Du som beställer arbeten av oss på Titania skall alltid kunna känna Dig trygg med att Du får ett snyggt, fräscht och funktionellt badrum med nya installationer utförda i hållbara kvalitetsprodukter, när stambytet väl är slutfört.

  Alla projekt och arbeten vi genomför, utförs av hantverkare med yrkesstolthet som vill att det som de skapar skall hålla i många år framöver. Utöver kompetenta och motiverade medarbetare, har vi ett internt kontrollsystem för att upptäcka eventuella misstag och rätta till dessa i tid, allt för att undvika problem och förseningar för Dig som boende och beställare av stambyten från Titania.

  Titania är dessutom certifierat enligt den internationella standarden ISO9001 för kvalitetssystem. Detta innebär att vi har ett system där vi gör regelbundna besiktningar av kvalitetskritiska moment under hela produktionstiden. Vårt ISO system utvärderas varje år av en oberoende besiktningsman, vilket gör att kvaliteten alltid hålls på högsta nivå. 

  Samtliga dessa kontroller tillsammans gör att vi generellt har lägre antal besiktningsanmärkningar än andra företag i branschen, vilket gynnar Dig som beställare och de boende i fastigheten under många år framöver.

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält