Olika diagram uppsatta på en anslagstavla.

Under stambytet

Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta görs både för att vi ska upptäcka eventuella svårigheter och för att dokumentera eventuella skador som finns från början så att vi och beställaren kan vara säkra på att de inte uppstått under själva stambytet.

Tillfälliga låscylindrar under stambytet

En av de första åtgärderna vi vidtar, när vi påbörjar ett stambyte, är att vi byter ut låscylindrarna mot en s.k. byggcylinder i alla lägenhetsdörrar och övriga utrymmen i fastigheten. Byggcylindrarna sitter kvar under tiden som arbeten pågår i fastigheten. Det är dock inte alla dörrar som går att installera byggcylindrar i och i dessa låter man de ursprungliga cylindrarna sitta kvar. Den boende samt hantverkarna som skall utföra arbeten i lägenheten får en uppsättning nycklar var till lägenhetsdörren. På detta sätt uppstår aldrig problem med glömda nycklar, låsta överlås etc, vilket i vanliga fall leder till anmälan om hinder från entreprenörens sida, vilket i sin tur innebär onödiga extrakostnader för beställaren av stambytet.

Intäckning av väggar och golv i lägenheter

Nästa viktiga steg i stambytet är att skydda lägenheternas golvytor med vattentät skyddspapp för att undvika skador och smuts på golv, för att på så sätt orsaka så lite besvär som möjligt för de boende. Det är viktigt att intäckningen av golven görs ordentligt, eftersom hantverkarna behöver gå ut och in i lägenheterna under hela tiden som arbetet pågår i den aktuella etappen av stambytet.

Även dörröppningar till övriga delar av lägenheterna samt eventuellt väggar täcks in med skyddsplast, genom att man bygger så kallade dammslussar, för att minska dammspridningen. Vi ser även till att det finns extra skyddsplast och tejp, så att boende som vill täcka in lite extra, får möjlighet att göra det. Det är dock viktigt att förstå att plasten bara minskar dammspridning, den hindrar den inte. De boende kommer själv efter att stambytet är klart att behöva göra en grundlig städning av hela lägenheten, utöver den byggstädning som ingår i entreprenörens ansvar att utföra. 

Rivning av befintliga installationer

Traditionellt stambyte

När intäckningen är klar börjar rivningsarbetena där man försöker arbeta så snabbt och effektivt som möjligt, för att minska längden på detta arbetsmoment som tyvärr innebär mycket oljud, avfall och damm, framförallt när man gör traditionella stambyten. Med stora slagborrar, sågar och andra verktyg och maskiner slår man sönder väggar och golv för att nå de gamla stammarna. Detta sker både i badrum, i eventuell separat WC och kök. I badrum och WC plockas de installationer som skall återmonteras efter stambytet försiktigt bort och sparas. Sedan rivs allt kakel, klinker samt eventuell golvmatta bort för att komma åt de så kallade slitsarna, där de befintliga stammarna går i.

Prefabricerat stambyte

Om man valt att göra stambyte med prefabricerade badrumsmoduler, så innebär det betydligt mindre rivning, jämfört med ett traditionellt stambyte. Kaklet på väggarna behöver inte rivas och det är inte säkert att golvet behöver bilas upp. Det enda man gör är att montera ned alla installationer på väggar och golv i badrummet, t ex toalettstol, handfat, badkar, element, speglar etc. 

I köket försöker man demontera och riva så lite som möjligt, oavsett stambytesmetod, för att nå stammarna. Till skillnad från i badrummet, så vill man återställa så lite som möjligt i köket, varpå en försiktig nedtagning av t ex köksskåp görs, eftersom dessa skall återmonteras när stammarna väl är bytta.

Byte av stammar och återuppbyggnad av badrum

Traditionellt stambyte

När vi nått de befintliga stammarna i väggarna, så byts dessa ut mot nya och ny el dras i badrummets väggar och tak. I nästa moment återställs väggarna med byggskivor eller puts och sedan gjuts golven med rätt fall. Därefter läggs det så kallade tätskiktet, dvs isoleringen mot fukt, på badrummets väggar och golv. När tätskiktet torkat, så kaklas väggarna och klinkers sätts på golvet. Både väggar och golv fogas. Efter det monteras skåp, toalettstolar, övrigt porslin, blandare, elektrisk utrustning och andra inventarier upp i badrummet. I de fall några ursprungliga installationer har sparats, så återmonteras dessa i den utsträckning de fortfarande uppfyller kvalitets- och funktionskraven för det nya badrummet. 

Prefabricerat stambyte

I det prefabricerade stambytet så låter man alla befintliga stammar sitta kvar i väggar och golv och istället gör man nya håltagningar i badrummens tak och golv för att dra nya avloppstammar från källaren till översta våningen. Sedan bygger man upp själva badrumsmodulen inuti det befintliga badrummet, gjuter golvet och sätter kakel på golvet. Avloppsstammarna och vattenrören kopplas ihop med badrummet ovanför och under och sist så monteras handfat, toalettstol, badkar och övriga installationer i det färdiga badrummet.  

Om stambytet även omfattat köksstammarna, så återmonteras skåpen i köken och köket återställs i ursprungligt skick.

Provisoriska toaletter, duschar osv under stambytet

Under hela stambytet så kommer det att finnas vatten i köket eller badrummet / WC:n eftersom stambytet är uppdelade så att hela lägenheten inte blir utan fungerande vatten och avlopp samtidigt. I trapphusen kommer det även finnas provisoriskt vatten och avlopp draget. Vi försöker alltid ordna även provisoriska duschar och WC för de boende som väljer att bo kvar i sina lägenheter under stambytet. Provisoriska duschar och WC placeras t ex i källarutrymme, i pannrum, på vinden eller på gården i form av dusch- och WC bodar. Vid behov, upprättas även provisoriska tvättstugor och andra installationer som krävs för respektive projekt. 

Om Du som boende absolut behöver toalett i lägenheten under stambytet så kan Du hyra en s.k. Skogstoa från oss. Skogstoan är en mobil och miljövänlig torrtoalett som används vid t ex byggprojekt. Kostnaden för Skogstoan är upptagen på tillvalslistan.

Även om det finns provisoriska toaletter och duschar etc i anslutning till stambytet, så skall man minnas att ett traditionellt stambyte är ganska påfrestande om man som boende väljer att bo kvar i lägenheten under stambytet. De flesta boende brukar försöka hitta någon annan lösning på boendet under de veckor/månader som stambytet pågår i ens lägenhet, med tanke på de praktiska problem som uppstår till följd av stambytet.

Om stambytet görs med prefabricerade badrumsmoduler så tar stambytet bara 7-10 dagar per badrum, vilket gör att de flesta kan bo kvar i sin lägenhet, då entreprenadtiden blir betydligt kortare än med ett traditionellt stambyte. 

Byggstädning efter avslutad etapp

Innan Titania avlämnar lägenheten till den boende när etappen är avslutad, så görs en byggstädning i de utrymmen där det huvudsakliga arbetet har pågått. Notera att byggstädning innebär att man städar bort det grövsta, medan finstädning eller städning av övriga utrymmen i lägenheten (även om dessa också påverkas av dammspridning) ingår inte i vårt åtagande som entreprenör i samband med stambytet, utan detta ligger på den boendes ansvar. 

Fler frågor och svar om själva stambytet. 

Mer information om hur själva stambytet går till. 

Räkna pris på vad Ert stambyte skulle kosta med Stambyteskalkylatorn. 

Relaterad information

Frågor och svar

 • När väl min lägenhet är klar, påverkas jag något mer av att stambytet pågår i huset?

  Svar: Ja, det kan hända att Du påverkas av arbetena med stambytet som pågår i resten av fastigheten, trots att Din lägenhet redan är stambytt och badrumsrenoveringen är slutförd. Du kan påverkas t ex när vi måste stänga av vatten eller elsystem centralt i fastigheten när större samlingsinstallationer skall åtgärdas. Detta handlar oftast om kortare avstängningar som aviseras skriftligt i förväg i porten, för att minska olägenheterna i samband med dessa avstängningar för de boende.

 • Hur mycket låter det under ett stambytesprojekt?

  Svar: Stambyten är bullersamma, framförallt i rivningsfasen och framförallt om man gör traditionellt stambyte där man river allt i badrummet. I det prefabricerade stambytet så behöver man inte riva alls lika mycket, vilket gör rivningsfasen blir betydligt kortare.

  Det låter alltid mycket när man t ex skall slå sönder ett betonggolv med en slaghammare eller kapa befintliga stammar av gjutgjärn. Vi använder dock moderna lågvibrerande maskiner och verktyg som är konstruerade för att alstra så lite ljud som möjligt och vidtar i övrigt de till buds stående medel för att minska graden av buller och andra störningar, för att minska obehag för de boende i största möjliga mån.

 • Kan man bada eller duscha under stambytet?

  Svar: Vattnet i badrummen i lägenheterna som ingår i respektive etapp under stambytet, kommer vara avstängt under hela etappen, vilket gör att det inte är möjligt att bada eller duscha i lägenheten eller använda avloppen. Detta går dock att lösa med så kallade provisoriska installationer av toaletter, duschar, tvättstugor osv, i eller i anslutning till fastigheten.

  Nivån på service under stambytet vad gäller provisorier bestäms av vad fastighetsägaren, det vill säga, bostadsrättsföreningens styrelse eller fastighetsbolaget, väljer att beställa från Titania för det specifika projektet. Det vanligaste idag är att beställaren väljer att entreprenören bara skall tillhandahålla provisoriska toaletter, men om fastighetsägaren valt att även beställa andra provisorier, t ex duschar så brukar vi försöka placera dessa i källaren eller i någon tom lokal i fastigheten. Om detta inte är möjligt anordnas duschbodar utomhus, i så nära anslutning till fastigheten som möjligt, för att minska obehagen för de boende under stambytet.

  Titania kan även utföra stambyten med hög grad av service om detta efterfrågas av en beställare, som tycker att det är värt att betala lite mer för detta.

 • Kan stambyteskillarna boka tid med mig när under dagen de utför arbeten hos mig?

  Svar: Tyvärr är det inte möjligt att detaljplanera arbeten i enskilda lägenheter på detta sätt. För att stambytet skall löpa smidigt och hålla uppsatta tidsplaner och följa avtalet som tecknats mellan Titania och beställaren, behöver Du som boende ge oss obegränsat tillträde till Din lägenhet, under tiden som stambytet pågår i fastigheten. 

  En av de första åtgärderna Titania vidtar, när vi påbörjar ett stambyte, är att vi byter ut låscylindrarna mot en s.k. byggcylinder i alla lägenhetsdörrar och övriga utrymmen i fastigheten. Byggcylindrarna sitter kvar under tiden som arbeten pågår i fastigheten. Det är dock inte alla dörrar som går att installera byggcylindrar i och i dessa låter man de ursprungliga cylindrarna sitta kvar.

  Den boende samt hantverkarna som skall utföra arbeten i lägenheten får en uppsättning nycklar var till lägenhetsdörren. På detta sätt uppstår aldrig problem med glömda nycklar, låsta överlås etc, vilket i vanliga fall leder till anmälan om hinder från entreprenörens sida, vilket i sin tur innebär onödiga extrakostnader för beställaren av stambytet.

 • Mellan vilka tider jobbar ni i lägenheten?

  Svar: Vi vill gärna ha tillgång till lägenheterna vardagar kl. 07.00-18.00 och lördagar kl. 09.00-16.00 under tiden som stambytet pågår i fastigheten. Detta betyder dock inte att vi arbetar i just Din lägenhet under alla dessa timmar varje dag. Som alla byggföretag lägger vi upp arbetena så att det blir så bra som möjligt för de boende samtidigt som vi måste hålla oss inom våra ekonomiska ramar samt avtalet som tecknats med beställaren.

 • Kan man byta stammen lokalt, i bara ett våningsplan, om det bara är en lägenhet som skall stambytas?

  Svar: Det går att utföra, Titania har gjort ett antal projekt av denna typ, som kallas partiella stambyten. Detta innebär dock att vi i de allra flesta fall måste in i lägenheten under det aktuella våningsplanet och riva upp en bit av taket där stammen går upp, för att koppla ihop med den nya stammen som kommer ned från lägenheten ovanför.

  Om man har tänkt sig att utföra stambytet eller badrumsrenoveringarna i samtliga badrum i fastigheten på detta sätt, så skall man dock tänka på att metoden är en form av punktåtgärd som i sin helhet blir dyrare, än att åtgärda alla stammar och badrum samtidigt inom ramen för ett stambyte av hela fastigheten. Här finns mer information om partiella stambyten, dess fördelar och nackdelar. 

 • Vad händer om något i min lägenhet skadas under stambytet?

  Svar: Om vi är orsaken till att något i Din lägenhet skadas under stambytet så ersätter vi Dig för detta.

  Innan vi påbörjar några som helst arbeten i Din lägenhet så gör vi en fotodokumentation av hur lägenheten ser ut före arbetet påbörjas samt dokumenterar vilka skador som finns. Nästa viktiga steg i stambytet är att skydda lägenheternas golvytor med vattentät skyddspapp för att undvika skador och smuts på golv, för att på så sätt orsaka så lite besvär som möjligt för de boende. Det är viktigt att intäckningen av golven görs ordentligt, eftersom hantverkarna behöver gå ut och in i lägenheterna under hela tiden som arbetet pågår i den aktuella etappen av stambytet.

  Även dörröppningar till övriga delar av lägenheterna samt eventuellt väggar täcks in med skyddsplast, genom att man bygger så kallade dammslussar, för att minska dammspridningen. Vi ser även till att det finns extra skyddsplast och tejp, så att boende som vill täcka in lite extra, får möjlighet att göra det. Det är dock viktigt att förstå att plasten bara minskar dammspridning, den hindrar den inte. De boende kommer själv efter att stambytet är klart att behöva göra en grundlig städning av hela lägenheten, utöver den byggstädning som ingår i entreprenörens ansvar att utföra. 

 • Hur skyddar man sig mot om företaget som gör eller har gjort stambytet går i konkurs?

  Svar: Om företaget som har genomfört stambytet går i konkurs så har beställaren, dvs fastighetsägaren, ingen möjlighet att få garantifel åtgärdade och alla garantiåtaganden från entreprenörens sida blir värdelösa. En allmän missuppfattning är att den företagsförsäkring som entreprenören hade skulle täcka i dessa fall, det gör den dock inte. Om företaget upphör att existera, så upphör även försäkringen att gälla.

  Som beställare skyddar man sig mot dessa problem, genom att i första hand anlita finansiellt solida företag med god kreditvärdighet. (Titania har näst högsta möjliga kreditvärdighet, AA, fastställt av kreditupplysningsföretaget Soliditet.)

  Ett annat vanligt sätt att som beställare skydda sig, är att kräva att entreprenören som utför stambytet eller renoveringen, köper en så kallad fullgörandegaranti / fullgörandeförsäkring som är specifik för projektet och gäller även om företaget går i konkurs. 

 • Vad händer om Titania inte blir klara med stambytet i tid?

  Svar: I det avtal som Titania tecknar med fastighetsägaren och tillika beställaren av stambytet, det vill säga styrelsen i bostadsrättsföreningen eller fastighetsbolaget, så ingår bestämmelser om vad som händer vid eventuella förseningar gentemot den för projektetet överenskomna tidsplanen.

  Avtalen kan se lite olika ut, men generellt skyddas beställaren mot förseningar genom att vi som entreprenör får betala böter eller vite om vi inte skulle bli klara i tid med stambytet. Givetvis är det alltid vår målsättning och önskan att bli klara i tid och helst ännu tidigare, det tjänar alla på, både boende, beställare och vi som entreprenör.

  Enda gången som förseningsböter inte är aktuella är om vi som entreprenör blivit hindrade i arbetet av orsaker som inte beror på oss eller om beställaren har gjort mycket stora extrabeställningar, vilket gjort att tidsplanen förskjutits.

 • Jag vill ha helt andra produkter än de som ingår grundstandarden för stambytet, hur löser vi det?

  Svar: Det är inga problem. Det som ingår i grundstandarden är det som fastighetsägaren, det vill säga bostadsrättsföreningen eller fastighetsbolaget, betalar för under stambytet. Det som ingår i grundstandarden för badrummen är oftast standardprodukter, till exempel vanligt 15x15 cm vitt kakel på väggar och FMM:s standardduschblandare.

  Om Du som boende vill köpa eget kakel eller andra sakvaror och få detta installerat istället för grundstandarden, så räknas detta som ett Frånval och Du får tillbaka pengar för de varor i grundstandarden som Du har valt bort.

  Notera dock att de eventuella merkostnader som uppstår till följd av att Du som boende väljer andra produkter, bekostas av Dig. T ex kan det vara så att i grundstandarden ingår 15x15 cm kakel, men Du väljer att sätta upp mosaik i Ditt badrum. Mosaik tar betydligt längre tid att montera än standardkaklet och denna merkostnad får Du själv stå för i och detta räknas som ett Tillval som Titania kommer att fakturera Dig. 

  Du tar upp alla frågor om Tillval och Frånval vid det personliga tillvalsmötet med platschefen som bokas in i samband med att stambytet påbörjas i fastigheten.

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält