fastighetsförteckning

Förteckning som skall bifogas förslag till detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan och som redovisar av förslaget berörda fastigheter, samfälligheter och rättigheter respektive ägare och rättighetshavare.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Under arbetet med att ta fram en detaljplan ska man normalt upprätta en fastighetsförteckning. Denna förteckning visar vilka som är sakägare i planärendet och det är därför viktigt att förteckningen är aktuell i de olika skedena av planprocessen.

Fastighetsförteckningen är formellt inte en del av detaljplanen utan utgör ett underlag för planarbetet och ska ange vilka fastigheter som berörs av planförslaget och vilka fastighetsägare med flera som är sakägare. Att veta vilka som är sakägare är viktigt i samrådsskedet, i granskningsskedet och när man sänder ut underrättelser om att planen har antagits.Plan- och bygglag (2010:900) 5:8

Av fastighetsförteckningen ska det framgå:
- vilka fastigheter som är berörda, vilken berörd mark som är samfälld för flera fastigheter och vilka allmänna vattenområden som är berörda
- vilka som äger fastigheterna
- om det finns innehavare av någon annan särskild rätt till de berörda fastigheterna än bostadsrätt eller hyresrätt
- vilka gemensamhetsanläggningar som är berörda och vilka som är ägare till de fastigheter som deltar i anläggningarna.

Källa: Boverket

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält