detaljplan

Planinstitut som omfattar ett begränsat område av en kommun och som reglerar dels bebyggelsen, dels användningen av mark- och vattenområden mm.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

En detaljplan (tidigare benämning stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är i fysisk planering en plan för utformning av bebyggelse med mera inom ett mindre område (från en enstaka fastighet till en mindre stadsdel). Detaljplanen innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden skall användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning i stora drag med mera. Byggrätten i detaljplanen anger den maximala grad av bebyggelse som tillåts på en plats. Denna maximala byggnadsvolym avgränsas av exempelvis byggnadsarea, byggnadshöjd eller våningsantal samt tillåten användning av byggnaden (exempelvis bostadsändamål, handel, industri eller kontor).

Fram till införandet av moderna Plan- och bygglagen (PBL) 1987 kallades detaljplan inom tätort för stadsplan, utom tätort för byggnadsplan eller avstyckningsplan. Dessa begrepp har numera försvunnit inom juridiken. De planer som upprättats före 1987 gäller fortfarande, nu som detaljplan.

Detaljplanen styr bland annat bygglov. Bygglov med mindre avvikelser från detaljplanen är dock möjliga genom politiska beslut efter att berörda grannar fått tillfälle att lämna synpunkter.

Att ett område är detaljplanerat har ibland betydelse för vilka regler som gäller enligt andra lagar än PBL, till exempel miljöbalken och ordningslagen. Detaljplaner tas fram genom planprocessen.

Källa: Wikipedia

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält