Meny

 
Filmad intervju.

Vanligare med totalrenovering av hyresfastigheter i Stockholm?

Som ett av Stockholms snabbast växande byggföretag inom stambyten och totalrenoveringar, har Titania tyckt sig notera en trend de senaste 1,5-2 åren att ägare av hyresfastigheter i Stockholm i högre utsträckning idag än tidigare, väljer att evakuera de boende i fastigheterna för att kunna totalrenovera.

Detta skulle i så fall vara ett trendbrott mot att fastighetsägarna tidigare valt att utföra stambyte och endast mindre upprustningsåtgärder med kvarboende hyresgäster. Efter att ha kontaktat både mindre och större, privata och allmännyttiga fastighetsägare samt SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, så kan Titania konstatera följande:

Något fler renoveringsåtgärder nu än tidigare

Generellt sett kan man säga att fastighetsägarna idag gör något fler och mer omfattande renoverings- och underhållsåtgärder än att enbart genomföra stambyte i fastigheterna, jämfört med tidigare.

Evakuering eller ej? 

När man som fastighetsägare beslutar om evakuering eller ej i samband med stambyten och övriga renoveringsåtgärder, beror mycket på från vilken tidsperiod fastigheterna är byggda och i vilket skick dessa är i.

När fastigheter från 1930-1940-talet skall renoveras, så väljer man idag i högre grad att utrymma fastigheterna helt och totalrenovera dessa, vilket dels beror på att de ofta är i stort underhållsbehov, men även för att man ibland vill ändra och modernisera planlösningen i lägenheterna, vilket är omöjligt att göra med kvarboende.

Fastigheter byggda på 1950-talet har en mer modern planlösning i originalutförande, vilket gör att man i mindre utsträckning väljer att bygga om dessa och därmed försöker utföra renoveringarna med kvarboende, för att slippa evakuera hyresgästerna.  

På ett av de tillfrågade bolagen, så ser man i dagsläget inga större renoveringsbehov av beståndet i miljonprogrammet de kommande åren av två anledningar. Dels är fastigheterna fortfarande i relativt gott skick tack vare sin relativt låga ålder och dels så har man de senaste åren utfört löpande underhållsåtgärder på fastigheterna och av de anledningarna har man ännu inte fattat beslut om något omfattande program för att renovera beståndet i miljonprogrammet.

Efterfrågan en viktig faktor

Situationen för Stockholms fastighetsägare skiljer sig kraftigt mot stora delar av övriga Sverige, då Stockholm präglas av en överhettad hyresmarknad med i princip inga lediga hyreslägenheter i kombination med en fortsatt kraftig inflyttning. Detta gör att efterfrågan är betydligt större än utbudet på hyreslägenheter, vilket gör att man som fastighetsägare kan räkna hem investeringar i renoveringar, eftersom man vet att det kommer finnas stor efterfrågan på de totalrenoverade lägenheter.

I många utflyttningsorter och samhällen runt om i Sverige är situationen dock en helt annan. Det finns helt enkelt inte de ekonomiska resurserna eller incitamenten att stambyta, renovera och underhålla fastigheterna, då det redan finns för många lediga lägenheter i beståndet i kombination med en ständigt minskad efterfrågan, till följd av utflyttningen till förmån för större städer.

Svårt med evakueringslägenheter i Stockholm

För att kunna genomföra omfattande totalrenoveringar av fastigheter som t ex stambyten i kombination med invändiga och utvändiga renoveringar, så krävs att man evakuerar fastigheten, eftersom det blir omöjligt att bo kvar i lägenheten under en totalrenovering. Problemet med att evakuera och flytta ut hyresgästerna i fastigheter i Stockholm, är ju dock den mycket låga andelen lediga lägenheter i beståndet, vilket gör det oerhört svårt för hyresvärdarna att hitta evakueringslägenheter. Detta försvårar och minskar ju naturligtvis möjligheterna att göra omfattande totalrenoveringar av fastighetsbeståndet. På 1990-talet var situationen i Stockholm annorlunda, då det fanns en större andel lediga lägenheter i beståndet, vilket gjorde att det var vanligare och enklare att totalrenovera med evakuering då.

Problemen med att hitta evakueringslägenheter finns dock inte i många kommuner utanför Stockholm, där det finns gott om lediga lägenheter där hyresgästerna kan bo medan renoveringarna pågår, men där råder det å andra sidan andra försvårande omständigheter för omfattande renoveringar enligt övriga punkter i detta dokument.

Utförsäljningar skapar resurser

De kommunala fastighetsägarna i Stockholm har idag betydligt större ekonomiska resurser att lägga på invändiga och utvändiga renoveringar som t ex stambyten, takrenoveringar, fasadrenoveringar osv, än tidigare. Detta till följd av de stora utförsäljningarna och ombildningarna till bostadsrätter de senaste åren av framförallt lägenheter i Stockholms innerstad, vilket förbättrat företagens ekonomiska situation och ger dem resurser att renovera det återstående beståndet.

Det är även så att hyrorna i Stockholm är något högre än i övriga landet, vilket gör att fastighetsägarna får högre kostnadstäckning, vilket gör att bolagen snabbare når break even för sina investeringar, än kollegorna ute i landet.

Lågt ränteläge påverkar inte

Att det för närvarande låga ränteläget skulle påverka renoveringsviljan bland bolagen, är inte något man känner igen bland de tillfrågade. När det gäller de kommunala fastighetsbolagen i Stockholm, så sköts deras upphandling av lån av Stockholms Stad, vilket anser vara en mycket stabil låntagare på marknaden. Att Stockholms Stad har god kreditvärdighet, leder till att staden får förmånliga räntor och villkor på lånen som tas upp, vilket de kommunala bolagen i Stockholm gynnas av, när de i sin tur lånar pengar av Stockholms Stad. De kommunala fastighetsbolagen påverkades t ex mycket lite av finanskrisen för några år sedan, eftersom företagens upplåning är en sån liten del av Stockholms Stads totala upplåning.

Ett av de tillfrågade företagen i undersökningen menade dessutom att man i mycket liten grad lånar pengar för renoveringar, utan i de fall man lånar, så går dessa investeringar till nyproduktionsprojekt.

I mindre och fattigare kommuner med lägre kreditvärdighet än t ex Stockholms Stad, så drabbas ju dock även de kommunalägda fastighetsbolagen av högre räntekostnader till följd av kommunens svaga ekonomi, vilket naturligtvis gör det ännu dyrare att låna upp kapital för att investera i fastighetsbeståndet, vilket minskar investeringsviljan ytterligare.

Privata fastighetsägare säljer, hellre än renoverar? 

Det verkar finnas en viss tendens bland privata fastighetsägare i Stockholm, som äger fastigheter med stora behov av omfattande renoveringar och underhållsåtgärder de kommande åren, att man istället för att renovera väljer att försöka avyttra fastigheten till de boende eller till andra intressenter, t ex genom att de boende bildar bostadsrättsförening och köper fastigheten. På detta sätt försöker man vältra över problemen och kostnaderna för renoveringar på föreningen, genom att erbjuda ett attraktivt pris för själva fastigheten, men där kostnaderna för kommande renoveringar är svårbedömda.

Det är dock ofta svårt för en nytillsatt styrelse i en bostadsrättsförening, som ofta saknar nödvändig kunskap om fastigheter, renoveringar och ombyggnationer, att driva ett omfattande renoveringsprogram på ett effektivt sätt. Svårigheterna ligger dels i dåliga fackkunskaper om bygg- och fastighetsbranschen, men även att en nybildad förening ofta är hårt skuldsatt och har svårt att få loss kapital för ytterligare renoveringar, utöver de som var kända när finansieringen av köpet avtalades med föreningens långivare.

(När det gäller de kommunala fastighetsbolagen i Stockholms Stad, så är ombildningarna i princip stoppade, till följd av de senaste årens kraftiga utförsäljningar.)

Inget stöd från staten

Enligt SABO:s bedömning så är det osannolikt att staten kommer att gå in ekonomiskt för att stötta ekonomiskt svaga kommunala bostadsbolag, för att de skall få resurser och kunna genomföra de omfattande renoveringarna av fastighetsbestånden som är nödvändiga de kommande åren. Det är även osannolikt att reglerna för ROT-avdrag kommer ändras för att även omfatta hyreslägenheter.  

Nya BBR ett potentiellt hot

SABO ser även frågetecken och hot mot projekt som omfattar stambyten, ombyggnationer och renoveringar av fastigheter i och med de många nya reglerna, kraven och bestämmelserna i senaste versionen av BBR, Boverkets Byggregler, som började gäller 1 januari 2012. Under år 2012 får byggherrarna välja om de vill följa gamla eller nya reglerna, men från 2013 gäller dock reglerna fullt ut och utan undantag.

Det nya regelverket kan enligt SABO få märkliga följder för fastighetsägarna och byggentreprenörer, beroende på vem och hur man tolkar de nya reglerna. Eftersom det är kommunen som är kontrollinstans för att reglerna enligt BBR följs, så kan det råda olika tolkningar beroende på vilken kommun och vilken handläggare som ansvarar för respektive ärende. Problemen kommer att kunna minskas allt eftersom förtydliganden på reglerna tas fram av Boverket och ute i kommunerna etc, men det kommer dröja innan de nya reglerna kunnat tolkas i t ex domstolar.

Ett exempel som SABO ger på de potentiella problemen, gäller renoveringar av badrum. Om man tolkar de nya reglerna hårt, så skall samtliga nyrenoverade badrum från 1 januari 2013 vara fullt handikappanpassade, vilket riskerar att leda till kraftigt höjda kostnader för stambyten och badrumsrenoveringar för fastighetsägarna.

Titanias slutsats

Slutsatsen av Titanias undersökning är att ingen av de tillfrågade fastighetsägarna i Stockholms län som för tillfället utför stambyten och totalrenoveringar av sina fastigheter, håller med om att det skulle vara en generell trend att totalrenovera och evakuera fastigheterna i högre utsträckning nu än tidigare.

Det är fastigheternas underhålls- och renoveringsbehov som styr, vilket ofta hänger ihop med hur gamla fastigheterna är i kombination med övriga orsaker som redovisats ovan som är avgörande för beslut angående renoveringar. 

Relaterad information

Frågor och svar

 • Vad är det som är speciellt bra med Titania som byggentreprenör?

  Svar: Som kund hos Titania har man många fördelar: 

  Våra tjänster och projekt

  Titania är en komplett byggentreprenör med verksamhet i Stockholms och Uppsala län och med specialisering på nyproduktion, stambyten, totalrenoveringar och ombyggnationer. Vi kan även erbjuda tjänster inom relining / rörinfodring, rörspolning, rörrensning samt rörfilmning, ventilation och energibesparing.  Vi äger även och förvaltar hela fastigheter med hyresgäster och lokalhyresgäster.

  Medarbetare och kompetens

  Vi har inom företaget en mängd olika kompetenser och vår personal har lång erfarenhet av byggbranschen, vilket gör att vi kan erbjuda ett väldigt brett utbud av tjänster, vilket i sin tur gör att vi kan åta oss i princip alla typer av projekt. Våra goda kontakter med samarbetspartners, vår finansiella styrka och höga kreditvärdighet, gör att det inte finns någon övre gräns för hur stora projekt vi kan åta oss.  

  Våra platschefer och arbetsledare är experter på att sköta kontakten med boende, hantera tillval och frånval och styra projekt med kvarboende, vilket inte alla byggentreprenörer har erfarenhet och kunskap för att göra på ett bra sätt.

  Våra anställda hantverkare har ofta kompetens inom flera arbetsområden och är som multihantverkare bra på att själva utföra flera olika arbetsmoment och samordna de olika kompetenser som krävs för att genomföra byggprojektet, vilket gör att riskerna för förseningar minskar betydligt samtidigt som kvaliteten blir högre på utfört arbete. 

  Garantier och kvalitet

  Titania använder alltid svenska kvalitetsprodukter och lämnar generösa och långtgående garantier på utförda arbeten. För att säkerställa kvaliteten så har vi ett omfattande system av interna kontroller av utfört arbete på individnivå. Vi uppmanar dessutom alltid våra kunder att anlita en oberoende besiktningsman för att utföra besiktning av utfört arbete.

  ISO 9001 och ISO 14001

  Titania är dessutom certifierat enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö, allt för att säkerställa att vi arbetar så effektivt som möjligt. Vårt ISO system utvärderas en gång per år av en oberoende besiktningsman, för att säkerställa att vi uppfyller kraven för ISO certifiering. 

  Priskalkylatorer

  Titania har tagit fram två priskalkylatorer för att Du som kund på ett enkelt sätt skall kunna få fram ett ungefärligt pris på vad Ditt projekt skulle kosta. Välj nedan den kalkylator som intresserar Dig och klicka på länken.

  Stambyteskalkylator  - Beräkna pris på Ert stambyte

  Reliningskalkylator - Beräkna pris på relining

 • Varför skall jag som ägare av hyresfastigheter anlita just Titania?

  Svar: Det finns många anledningar för Dig som ägare av hyresfastigheter att anlita just Titania för att utföra traditionella och prefabricerade stambyten, badrumsrenoveringar, relining / rörinfodring och andra former av renoveringar eller ombyggnationer i Din fastighet. Nedan följer några anledningar: 

  1. För att vi har goda referenser från stambyten och totalrenoveringar av hundratals lägenheter och fastigheter för små och stora privata och allmännyttiga fastighetsbolag samt bostadsrättsföreningar. Se fliken Våra projekt för mer information om vilka kunder vi utför och har utfört arbeten åt samt vilka typer av arbeten vi utfört.  
  2. För att vi bryr oss och anstränger oss för att Dina kunder, dvs hyresgästerna, blir nöjda med badrummen och lägenheterna vi har renoverat och därmed känner att han/hon har fått valuta för den hyreshöjning som skedde p g a renoveringen.
  3. För att vi är experter på just ROT-projekt och har flexibilitet och förmåga att hantera oväntade ändringar i förutsättningar som är vanliga på denna typ av projekt.
  4. För att vi har en struktur där vår platschef som Din enda kontaktpart tar totalansvaret för projektet från ritning till nöjd nyinflyttad hyresgäst.
  5. För att vi i mindre utsträckning än andra företag är beroende av underentreprenörer vilket borgar för hög kvalitet på utfört arbete.
  6. För att vi har lägre antal besiktningsanmärkningar än våra konkurrenter på utförda arbeten. 
  7. För att Titania tack vare vår starka ekonomiska ställning och högsta kreditvärdighet, AA, är en stabil partner som man som beställare kan luta sig emot. 
  8. För att vi alltid lämnar fasta priser på våra arbeten, vilket gör att Du som kund, vet vad projektet kommer kosta i slutändan, innan det ens har påbörjats. 

  Titania har tagit fram två priskalkylatorer för att Du som kund på ett enkelt sätt skall kunna få fram ett ungefärligt pris på vad Ditt projekt skulle kosta. Välj nedan den kalkylator som intresserar Dig och klicka på länken.

  Stambyteskalkylator  - Beräkna pris på Ert stambyte

  Reliningskalkylator - Beräkna pris på relining

 • Hur vet man att byggentreprenören betalar sina skatter och avgifter?

  Svar: Det enklaste sättet att ta reda på det, är att fylla i blankett SKV4820 och faxa eller posta till Skatteverket. Du får då tillbaka blanketten ifylld från Skatteverket med information om hur mycket entreprenören har betalt i skatter och avgifter de senaste tre månaderna och Du kan därifrån se om entreprenörens uppgifter om antal anställda verkar stämma.

  Om uppgifterna på SKV4820 verkar orimligt låga i jämförelse med entreprenörens uppgift om antalet anställda eller omsättningen, bör man som kund vara försiktig och söka mer information, innan man tecknar något avtal med entreprenören. 

  Att bara kontrollera om entreprenören har F-skattesedel räcker inte långt, eftersom F-skatten inte säger speciellt mycket om hur företaget faktiskt sköter sig med inbetalning av skatter och avgifter. En F-skatt är dessutom inte svår att få, ens för den som håller på med oegentligheter och innebär i praktiken inget större skydd för Dig som kund.

  För att se senaste udraget av Titanias SKV4820, klicka här! 

 • Hur stora är Titania?

  Svar: De företag inom Titaniakoncernen som utför entreprenaderna har idag totalt ca 145 anställda inom olika yrkesområden. Titania fakturerade totalt drygt 270 miljoner kr under år 2014.

  För att se våra årsredovisningar, kreditupplysning på Titania samt våra behörigheter, auktorisationer etc, ser rubriken "Dokumentation, intyg & auktorisationer" 

 • Vilka typer av arbeten kan Titania utföra?

  Svar: Titania är en komplett byggentreprenör med verksamheten förlagd i Stockholms och Uppsala län och med specialisering på nyproduktion, ombyggnationtotalrenoveringar, stambyten.

  Våra kunder är vanligtvis bostadsrättsföreningar och allmännyttiga och privata fastighetsbolag.

  Utöver detta äger och förvaltar hela fastigheter med hyresgäster och lokalhyresgäster. 

 • Är Titania intresserat av samarbetspartners ?

  Svar: Det kan absolut vara intressant för Titania att samarbeta med andra företag för att genomföra t ex fastighetsutvecklingsprojekt. Titania är alltid intresserat av olika typer av samarbeten och idéer som kan vara lönsamma för bägge parter. Under fliken "Vår verksamhet" kan Ni läsa mer om vilka typer av projekt som Titania genomför i dagsläget. 

  Har Ni en idé som Du skulle vilja diskutera med Titania? Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av Er idé, ytorna / fastigheten Ni vill utveckla, beskrivning på vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania.  

 • Kan Titania utföra projekt med speciella förutsättningar?

  Svar: Titania är mycket flexibelt och tillmötesgående när det gäller att möta våra kunders krav och önskemål under våra projekt.

  Vi har bland annat utfört projekt i kulturskyddade fastigheter där det krävdes speciell varsamhet och speciella lösningar för att bevara känsliga takmålningar och boaserade väggar i ädelträ.

  Vi har även utfört projekt där speciella maskinella lösningar utförmades för att förhindra dammspridning, eftersom renoveringen utfördes i en miljö med mycket känslig utrustning som inte tålde damm.

  Vi har utfört projekt där vi arbetade endast nattetid och i forcerat tempo för att inte störa befintlig verksamhet som pågick under kontorstid och minimerade på detta sätt projekttiden och störningarna för lokalhyresgästerna.

  Om Du som kund har ett krav eller önskemål för att genomföra ett projekt, är vi mycket intresserade av att tillsammans hitta en tillfredställande lösning som tillgodoser dessa, allt för att vi skall kunna genomföra Ditt projekt så smidigt som möjligt i enlighet med Dina önskemål. Kontakta oss idag. 

 • Varför skall vi anlita just Titania för att göra stambyte och badrumsrenoveringar?

  Svar: För att Titania har en väl beprövad och fungerande metod för att genomföra traditionella och prefabricerade stambyten och badrumsrenoveringar som är anpassad efter att de boende fortfarande skall kunna bo kvar i sina lägenheter under stambytet, om man så önskar.

  Titanias arbetssätt tar även hänsyn till att de boende kan vilja göra egna tillval och frånval vad gäller material och utförande i just deras badrum i samband med stambytet. För oss på Titania är det en självklarhet att underlätta så att de boende skall kunna få just det badrum dom själv önskar. 

  Ni kan också känna Er trygga med att vi som företag har alla behörigheter och auktorisationer som krävs för alla de typer av byggarbeten som vi utför, att vi har välutbildade och kompetenta medarbetare.

  Titanias ekonomi är mycket god och vi har näst högsta kreditvärdighet, AA, från kreditupplysningsföretaget Soliditet. Under rubriken "Dokumentation, intyg & auktorisationer" kan Ni se kreditupplysning på Titania, våra årsredovisningar samt alla våra intyg, behörigheter, certifikat med mera. 

  vår projektsida kan Ni själva se vilka projekt vi utfört och för vilka kunder. Våra kunder utgörs av bostadsrättsföreningar och stora allmännyttiga och privata fastighetsbolag, som visar förtroende för Titania gång på gång, genom att återkomma som kunder hos Titania med nya projekt.

  Allt detta är en säkerhet för Er som kund när Ni anlitar Titania för att utföra stambyte, badrumsrenovering eller något annat byggprojekt i Er fastighet. Det finns dock mycket mer som är speciellt och bra med Titania, men våra egna omdömen om oss själva är mindre viktiga än vad våra kunder tycker. På www.reco.se och www.eniro.se finns våra kunders omdömen om oss och de arbeten vi utfört. Gå in där och läs vad våra egna kunder tycker om Titania. 

  Titania har tagit fram två priskalkylatorer för att Du som kund på ett enkelt sätt skall kunna få fram ett ungefärligt pris på vad Ditt projekt skulle kosta att genomföra. Välj nedan den kalkylator som intresserar Dig och klicka på länken.

  Stambyteskalkylator  - Beräkna pris på Ert stambyte

  Reliningskalkylator - Beräkna pris på relining

  Om Ni vill komma i kontakt med Titania, se rubriken "Kontakta oss" 

 • Använder Titania utländsk arbetskraft för att de är billigare?

  Svar: Nej, det viktiga för oss är hantverksskickligheten hos våra medarbetare. Vi anlitar enbart proffessionella yrkesmän och våra anställda har löner i enlighet med de svenska kollektivavtal som Titania tecknat och våra anställda omfattas av samtliga förmåner, regler och lagar på den svenska arbetsmarknaden. För att se vilka kollektivavtal Titania har, se "Dokumentation, intyg & auktorisationer" 

  Våra anställda får gå samma kurser och utbildningar för att bli certifierade för att arbeta i Sverige, precis som svenska hantverkare måste göra. 

  Vi arbetar aktivt för att våra anställda skall trivas hos oss och att de skall arbeta hos oss under lång tid framöver, det tjänar alla på.

  För att bidra till att komma tillrätta med den rådande personalbristen inom byggbranschen, så har Titania startat ett program där studenter på tekniska utbildningar får möjlighet att arbeta extra, praktisera, skriva examensarbeten osv på Titania. På detta sätt hoppas vi öka intresset bland svenska studenter att utbilda sig och arbeta inom byggbranschen, för att råda bot på den brist på personal som råder idag och som kommer öka kommande år. Här kan Du läsa mer om "Titanias program för studenter på tekniska högskolor"  

 • Varför är Titania speciellt bra på att hantera kvarboende?

  Svar: För att vi har lång och dokumenterad vana och erfarenhet av att hantera kvarboende i samband med traditionella och prefabricerade stambyten, badrumsrenoveringar och andra projekt. Till skillnad från vissa andra byggföretag som kanske har gått från nyproduktionssidan till ROT-verksamhet (Renovering, ombyggnation och tillbyggnad), så började Titania som ett renodlat ROT-företag med inriktning mot badrumsrenoveringar och andra renoveringar för privatpersoner. Detta har gjort att vi har lärt oss att se att ett projekt med kvarboende hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare i en fastighet är ett socialt projekt lika mycket som ett rent tekniskt byggprojekt.

  Andra saker som gör att vi är bra på att hantera kvarboende är:

  • Vi har ett kvalitetssystem som inte endast är en pappersprodukt utan faktiskt är integrerat i hur vi arbetar och säkerställer att Ni får så bra kvalitet med så litet antal besiktningsanmärkningar som möjligt när Ni anlitar Titania. Med få besiktningsanmärkningar följer att vi inte behöver störa hyresgästerna eller de boende med åtgärdande av besiktningsanmärkningar, när projektet väl är avslutat, vilket alltid uppskattas av de boende i fastigheten.
  • Vi förstår hur viktigt det är att hålla uppsatta tidsplaner för Dig som fastighetsägare med hyresgäster eller som styrelse för en bostadsättsförening med bostadsrättsinnehavare som skall flytta tillbaka efter avslutat projekt. Vi har därför löpande kommunikation med Dig som beställare angående projektet och vi vidtar kontinuerligt åtgärder som gör att även t ex extrabeställningar, tillval etc kan hållas inom överenskommen tidsram.
  • Vi har solida kundreferenser (se t ex www.reco.se och www.eniro.se), näst högsta kreditvärdighet, AA, från kreditupplysningsföretaget Soliditet och auktorisationer och behörigheter inom alla våra arbetsområden. Detta garanterar att vi gör ett bra jobb som vi vill stå för under många år framöver vilket gör att felanmälningar och service fungerar efter det att projektet är avslutat. Dessutom ger vi långtgående garantier för utförda arbeten. 
  • För oss är Dina behov, krav och önskemål som beställare det viktigaste. Vi vet hur problematiskt det kan vara med stambyten och renoveringar för de boende och vi ser det som vårt jobb att göra boende och hyresgäster så nöjda som möjligt inom ramen för vårt åtagande i samband med projektet. 
 • Har de Titania-anställda från andra länder svenska behörigheter och svenska auktorisationer?

  Svar: Ja, alla våra anställda har de svenska behörigheter och auktorisationer som krävs för att få arbeta inom byggbranschen, oavsett i vilket land medarbetaren är född i. Vi anställer alltid proffessionella yrkesmän och för arbetsmoment som kräver svenska behörigheter så har de utländska medarbetarna gått kurser i specifika svenska regler och avlagt godkända kunskapsprov efter vilka de har erhållit svenska behörigheter och auktorisationer. Dessa kurser är precis samma kurser som svenskfödda hantverkare måste gå, för att få arbeta med t ex Heta arbetenVVS eller plattsättning.

  På sidan Dokumentation, intyg & auktorisationer kan Du se vilka behörigheter Titaniakoncernen har. 

 • Titania verkar ha många medarbetare med ursprung från Polen, varför är det så?

  Svar: Dels är det svårt att få tag på svenska hantverkare och dels har polska hantverkare generellt hög yrkesskicklighet och arbetar med byggnadstekniker som inte skiljer sig avsevärt från de vi använder i Sverige. Förutom detta är de i högre utsträckning multihantverkare, t ex en polsk plattsättare är till exempel ofta tillräckligt skicklig snickare för att kunna montera dörrfoder i badrummet samt dra rören i badrummet.

  Detta är värdefullt just när det gäller stambyten och badrumsrenoveringar, eftersom vi tack vare detta kan sätta ihop arbetslag med färre medarbetare som stannar kvar genom hela projektet istället för att göra korta inhopp på olika projekt för att utföra sitt delmoment (t ex gjuta golv, sätta plattor, dra rören, förbereda eldragningar etc). Hantverkare som stannar på samma projekt från start till mål känner sig mer delaktiga i projektet och det skapar definitivt ett bättre slutresultat, vilket gynnar Dig som kund. 

  Naturligtvis har alla våra medarbetare, oavsett födelseland, de behörigheter som krävs för att arbeta i Sverige. Våra anställda får gå samma kurser och utbildningar för att bli certifierade som svenska hantverkare måste göra. Detta gäller t ex för att få arbeta med Heta arbetenVVS eller plattsättning

  På sidan Dokumentation, intyg & auktorisationer kan Du se vilka behörigheter Titaniakoncernen har. 

  Vi arbetar aktivt för att våra anställda skall trivas hos oss och att de skall arbeta hos oss under lång tid framöver, det tjänar alla på.

  För att bidra till att komma tillrätta med den rådande personalbristen inom byggbranschen, så har Titania startat ett program där studenter på tekniska utbildningar får möjlighet att arbeta extra, praktisera, skriva examensarbeten osv på Titania. På detta sätt hoppas vi öka intresset bland svenska studenter att utbilda sig och arbeta inom byggbranschen, för att råda bot på den brist på personal som råder idag och som kommer öka kommande år. Här kan Du läsa mer om "Titanias program för studenter på tekniska högskolor"  

 • Hur är Titania som arbetsplats?

  Svar: Det finns nog lika många åsikter och uppfattningar om hur Titania är som arbetsplats som det finns medarbetare på företaget, men under rubriken "Vi trivs på Titania" har vi samlat några av våra medarbetares åsikter.  

 • Varför skall jag som fastighetsägare till en hyresfastighet med kvarboende anlita just Titania?

  Svar: För att vi har lång och dokumenterad vana och erfarenhet av att hantera kvarboende i samband med traditionella och prefabricerade stambyten, badrumsrenoveringar och andra projekt. Till skillnad från vissa andra byggföretag som kanske har gått från nyproduktionssidan till ROT-verksamhet (Renovering, ombyggnation och tillbyggnad), så började Titania som ett renodlat ROT-företag med inriktning mot badrumsrenoveringar och andra renoveringar för privatpersoner. Detta har gjort att vi har lärt oss att se att ett projekt med kvarboende hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare i en fastighet är ett socialt projekt lika mycket som ett rent tekniskt byggprojekt.

  Andra saker som gör att vi är bra på att hantera kvarboende är:

  • Vi har ett kvalitetssystem som inte endast är en pappersprodukt utan faktiskt är integrerat i hur vi arbetar och säkerställer att Ni får så bra kvalitet med så litet antal besiktningsanmärkningar som möjligt när Ni anlitar Titania. Med få besiktningsanmärkningar följer att vi inte behöver störa hyresgästerna eller de boende med åtgärdande av besiktningsanmärkningar, när projektet väl är avslutat, vilket alltid uppskattas av de boende i fastigheten.
  • Vi förstår hur viktigt det är att hålla uppsatta tidsplaner för Dig som fastighetsägare med hyresgäster eller som styrelse för en bostadsättsförening med bostadsrättsinnehavare som skall flytta tillbaka efter avslutat projekt. Vi har därför löpande kommunikation med Dig som beställare angående projektet och vi vidtar kontinuerligt åtgärder som gör att även t ex extrabeställningar, tillval etc kan hållas inom överenskommen tidsram.
  • Vi har solida kundreferenser (se t ex www.reco.se och www.eniro.se), näst högsta kreditvärdighet, AA, från kreditupplysningsföretaget Soliditet och auktorisationer och behörigheter inom alla våra arbetsområden. Detta garanterar att vi gör ett bra jobb som vi vill stå för under många år framöver vilket gör att felanmälningar och service fungerar efter det att projektet är avslutat. Dessutom ger vi långtgående garantier för utförda arbeten. 
  • För oss är Dina behov, krav och önskemål som beställare det viktigaste. Vi vet hur problematiskt det kan vara med stambyten och renoveringar för de boende och vi ser det som vårt jobb att göra boende och hyresgäster så nöjda som möjligt inom ramen för vårt åtagande i samband med projektet. 

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält