Hårda förhandlingar pågår mellan arbetsgivare och Byggnads om nya kollektivavtal för byggbranschen.

VVS Företagen bemöter Byggnads krav

Det pågår för tillfället förhandlingar inom alla delar av byggbranschen om nya kollektivavtal och mycket lite information har kommit ut om hur förhandlingarna går. Dock har VVS Företagen publicerat en artikel på sin hemsida, som visar att parterna verkar stå långt ifrån varandra, se nedan. Det nuvarande VVS-avtalet löper ut 2013-03-31.

"VVS Företagen har tagit emot Byggnads avtalsyrkanden. Parterna går in i en avtalsrörelse som präglas av en djup lågkonjunktur. Varslen inom VVS- och Kylsektorn duggar tätt och på många håll är det inte bara yrkesarbetare utan även lärlingar som får stryka på foten. Denna osäkra situation kräver ansvarsfulla kollektivavtal som säkrar möjligheten till lönsamhet och anställningstrygghet. 

- Vi kan konstatera att Byggnads väljer att lägga avtalskrav som visar att förbundet saknar insikt om hur lågkonjunkturen påverkar stora delar av vår bransch som befinner sig i en svacka som bara blir djupare. Avtal på de villkor som Byggnads kräver förstärker vågen av uppsägningar och hämmar återväxten, menar Robert Jakobsson, förhandlingschef på VVS Företagen. 

För VVS Företagen är det av yttersta vikt att skapa kollektivavtal som gör det möjligt för våra medlemsföretag att nå en hög produktionsutveckling, lönsamhet och därmed även trygga anställningar.

-Vi måste lyckas med detta för att slippa säga upp fler arbetstagare, menar Anita Hagelin, chefsjurist på VVS Företagens Förhandlingsavdelning.

VVS Företagens medlemsföretag verkar inom skilda verksamheter och därmed efter vitt skilda förutsättningar. Kollektivavtalen måste klara av att spegla dessa olikheter. Därför anser VVS Företagen att de centrala parterna måste släppa taget från dagens centralt detaljstyrda villkor och istället öppna upp möjligheten för de lokala parterna att själva komma överens om de villkor som är anpassade till det enskilda företagets verksamhet.
Byggnads väljer en motsatt linje. De centrala kollektivavtalen ska detaljstyra verksamheterna och möjligheterna för medarbetare och företag att göra upp ska ytterligare begränsas.

-Byggnads tycks sakna förtroende för de lokala parternas förmåga att hitta ändamålsenliga lösningar. Vi är bekymrade över denna misstro, säger Robert Jakobsson.

Liksom tidigare år kräver Byggnads i årets avtalsrörelse löneökningar helt utan koppling till individens bidrag till verksamheten. Medarbetarna har en hög kompetens, stort engagemang och en otrolig yrkesskicklighet. Det ska tas tillvara och belönas, och det ska ske på en nivå som företagen klarar av. VVS Företagen vill därför frångå de centralt utdelade generella löneökningarna och istället möjliggöra för företagen att sätta lönen efter den enskilde medarbetarens bidrag till verksamheten. Genom att stimulera medarbetarnas drivkrafter och belöna deras goda prestationer skapar vi förutsättningar att klara ett ökat konkurrenstryck.

-Lönen måste sättas efter prestationen. Det är orättvist att oengagerade medarbetare ska ha lika hög lön som de medarbetare som anstränger sig och i hög utsträckning bidrar till företagets produktivitet, säger Anita Hagelin.

Byggnads krav att arbetstidsförkortningen skall ökas med ytterligare tre timmar är ännu ett tecken på att de inte har förstått det ekonomiska allvaret.

VVS Företagen ser det som en självklarhet att alla ska kunna förena arbete med familjeliv.

- Men det är fel metod att nå detta mål genom arbetstidsförkortningen. Arbetstidsförkortningen löser inte det dagliga livspusslet, utan innebär egentligen endast att företagen kan fakturera färre arbetstimmar, säger Robert Jakobsson.

VVS Företagen förespråkar istället att livspusslet löses genom en ökad flexibilitet i arbetstidsförläggningen där medarbetar och arbetsgivare kommer överens om hur arbetstiden ska förläggas. Vissa perioder kan innebära mer arbete än en fyrtiotimmarsvecka, andra perioder mindre. En sådan lösning gynnar både företagets produktivitet och medarbetarens möjlighet att förena arbete med familjeliv.

Byggnads krav på kraftigt förhöjd föräldralön och semesterlön bekymrar.

-En höjd föräldralön eller semesterlön bör vara frågor för det enskilda företaget att besluta. Sådana förmåner skulle till och med kunna vara en konkurrensfördel för företaget, men centralaparter i Stockholm bör inte besluta i frågan. Många av våra medlemsföretag är så hårt märkta av lågkonjunkturen att de måste få välja att i dagsläget prioritera att behålla arbetstillfällena.

-Vi hoppas att Byggnads tar sitt förnuft till fånga och tänker om så företagen ges en möjlighet att bygga upp en verksamhet där fokus ligger på produktion, leverans till kunder, lönsamhet och anställningstrygghet säger Robert Jakobsson.

VVS Företagen värdesätter parternas gemensamma målsättning att under avtalsrörelsen slå ihop VVS- och Kylavtalet till att bli ett gemensamt avtal.

-Det är en prioriterad fråga eftersom vi ser tydliga samordningseffekter, säger Johan Mossling, tf vd på VVS Företagen."

Källa: VVS Företagen

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält