Titania söker underentreprenörer och materialleverantörer för byggande av 107 bostäder. Byggnationerna påbörjas hösten 2014 och förfrågningsunderlag finns tillgängligt för intresserade.

Titania handlar upp underentreprenörer och leverantörer till nyproduktionsprojektet Arninge-Ullna

Titania börjar nu processen att handla upp underentreprenörer och materialleverantörer till företagets nyproduktionsprojekt av 109 bostäder i Arninge-Ullna i Täby kommun. Byggnationerna påbörjas hösten 2014 och intresserade företag och entreprenörer kan ladda ned förfrågningsunderlaget från Titanias hemsida.

Förfrågningsunderlaget finns upplagt längst ned på projektsidan, klicka här för att komma dit! 

Följande skall byggas av Titania enligt nedanstående: 

- Fyra stycken flerbostadshus (Skogsvåningarna) med sammanlagd BOA om 3 286 kvadratmeter och totalt 46 lägenheter och en lokal.  

- 27 stycken gruppbyggda småhus/radhus med en BOA om totalt 2 970 kvm.

- 34 stycken "Townhouses" dvs gruppbyggda småhus/radhus med total BOA om 4400 kvm. 

- Totalt 136 parkeringsplatser skall även anläggas.

 

Området Arninge-Ullna

I mycket nära anslutning till djur och natur, med Arninge Golfklubb, Ullnasjön och populära naturreservatet Rönninge by – Skavlöten som grannar skall detta moderna och arkitektoniskt mycket spännande nya område uppföras av Titania mellan åren 2014-2016.

Alldeles invid det nya bostadsområdet ligger Arninge Handelsplats med gott om butiker, arbetsplatser samt goda parkeringsmöjligheter. Tack vare närheten till E18 och den nya station för Roslagsbanan som kommer att byggas, så kommer det nya bostadsområdet att få utmärkta kommunikationer. Den nya tågstationen som gemensamt beslutats av kommunen, Trafikverket och SL skall stå färdig år 2016 och är en del av en satsning för att skapa ett nytt resecentrum med spårbunden trafik, regionala- och lokal bussförbindelser, byggandet av infartsparkering med mera i bostadsområdets absoluta närhet. 

Förutsättningarna för projektet

inbjudan till anbudstävlingen för projektet kan man läsa att Täby kommun har höga målsättningar, krav och förhoppningar med det nya området och man har glädje nog ansett att Titania uppfyller samtliga krav och utsett företaget till vinnare i anbudstävlingen. Även Titania har höga ambitioner och målsättningar för projektet, som genomgående bygger på tre nyckelbegrepp:

Miljövänligt och energisnålt

- Långsiktigt hållbara lösningar

- Arkitektonisk av hög kvalitet med spännande och tilltalande utformning

Miljö och energi

Kommunen skriver i anbudstävlingen att: ”Resurssnåla lösningar och god resurshushållning ska efterstävas.” samt att ”Anpassning ska ske till omgivande natur- och kulturmiljö.”

Titania har ett stort engagemang och intresse för energisnålt byggande och ser mycket positivt på den höga ambitionsnivå och kravsättning som presenteras i tävlingsinbjudan. För att nå de högt satta målen, kommer Titania att utgå ifrån och använda miljöklassningssystemet Svanen i kombination med de strikta miljöbestämmelser som formuleras i miljöledningssystemet ISO 14001 för Titanias ISO certifiering.

Titania har genom sitt djupa engagemang i det unika passivhusprojektet Poseidons Gränd i Haninge för fastighetsägaren Wallenstam tillskansat sig stora kunskaper vad gäller projektering, byggande och installationer i energisnåla byggnader. Poseidons Gränd är ett av Sveriges största passivhusprojekt och består av 7 fastigheter med totalt 196 lägenheter. De kunskaper och erfarenhet som Titania bland annat fått från det projektet, kommer väl till pass vid byggnationerna i Arninge-Ullna, vilket kommer leda till fastigheter med låg energiförbrukning. 

Titania kommer även att anpassa byggandet och bostäderna, efter de naturliga förutsättningar som finns i det aktuella området. Detta ger de boende i området stora möjligheter att på ett mycket enkelt och okomplicerat sätt kunna ta del av djur och natur på nära håll, vilket höjer livskvaliteten för både vuxna och barn.  

Långsiktigt hållbart

Täby kommun skriver även i förutsättningarna för området att: "Vid utbyggnad av Arninge-Ullna ska visionen att åstadkomma en hållbar stadsdel vara vägledande för planeringen. Långsiktigt hållbara lösningar ska eftersträvas och utgöra en integrerad del i överväganden som gäller placering av nya byggnader samt val av byggnadsmaterial och tekniska system. Målet är en hållbar stadsdel ur ett eko­nomiskt och miljömässigt perspektiv.”

Man skriver även att:”Byggandet ska ske med minsta möjliga användning av icke förnybara resurser. Ma­terial ska väljas så att risken för negativ påverkan på hälsa och miljö minimeras. S.k. gröna tak och liknande lösningar kan med fördel tillämpas.”

För att uppfylla de av kommunen uppsatta kraven för byggnationerna i Arninge-Ullna har Titania vidtagit ett antal specifika åtgärder. Bland annat så skall miljöbelastningen minimeras genom energibesparande installationer och effektiva system för t ex uppvärmning, vilket leder till lägre energiförbrukning och låga driftskostnader för fastigheterna och de boende.

Den ekonomiska hållbarheten åstadkoms bland annat genom att bygga yteffektivt, med gedigna material och med beprövad byggteknik som ger många möjlighet att bo och verka i området. Utformningen av området och bostäderna är anpassad för att locka många att både vilja bo och vistas i Skogskvarteren. Det varierade och rika utbudet av stadsrum gör att alla kan hitta en plats som lockar. Bebyggelsen tillsammans med omgiv­ningarna erbjuder upplevelser för alla och på detta sätt blir bebyggelsen även socialt hållbar.

Arkitektur

Kommunen har i anbudstävlingen även fastställt att ”Stadsdelen ska ge ett tongivande avtryck av sin egen tid, dvs att den sticker ut som en unik plats med unik bebyggelse. Den nya bebyggelsen ska präglas av kvalitativ, genomtänkt, karaktäris­tisk och framträdande arkitektur. Arninge-Ullna ska inte vara ett bostadsområde som många andra utan ett område med egen karaktär och en arkitektur som är nyskapan­de och särskiljande.” 

Titania har stort intresse och höga ambitioner vad gäller den arkitektoniska gestaltningen av Skogskvarteren och företaget drivs av en vilja att skapa intressanta och varierade livsmiljöer. Målet är att skapa en stor variation av olika typer av bostäder som kan attrahera människor som befinner sig i olika faser i livet och har olika behov och önskningar. 

Att arkitekturen skall kännas nyskapande och spännande i Arninge-Ullna är något som Titania verkligen tagit fasta vid när arkitektritningar för projektet har tagits fram i samarbete med den välkända arkitektbyrån SandellSandberg.  

För mer information och för att få förfrågningsunderlaget översänt, maila info@titania.se 

Relaterad information

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält