Rapport om byggbranschens syn på offentlig upphandling

Tillämpningen är problemet - Rapport om byggbranschens syn på offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen i Sverige uppgår till miljardsummor varje år och av annonserade upphandlingar svarar samhällsbyggnadsbranschen för hela 54 procent. En färsk rapport gemensamt framtagen av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening pekar på olika faktorer som försvårar en sund upphandling i byggbranschen.

– I kontakterna med våra medlemsföretag, stora som små, stöter vi ofta på en rad olika synpunkter om att offentlig upphandling är krånglig, komplicerad och byråkratisk. Tydliga och transparenta regler samt korrekt tillämpning av lagstiftningen behövs för att ge rättssäkerhet och för att få en sund konkurrens på lika villkor, påpekar Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier.

Ett problem i dag är att tillämpningen av lagen om offentlig upphandling (LOU) haltar, vilket både försvårar och fördyrar företagens anbud. Entreprenörerna framhåller att det behövs en bättre dialog med den offentliga sektorn innan en upphandling inleds. Kommunikation mellan beställare och entreprenör ger upphandlande myndigheter bättre kontakt och förståelse för företagens förutsättningar. Beställare kan då skriva än tydligare anbudsunderlag. Det kan ge fler inlämnade anbud som kan bidra till ökad konkurrens och pressade priser, samt färre överprövningar som driver kostnader och försenar tiden för byggstart.

– Den erfarenhet som entreprenörerna har är att själva upphandlingslagstiftningen väl uppfyller sitt syfte med att ge rättvisa och icke-diskriminerande upphandlingar. Däremot ser vi att det förekommer en del felaktigheter vid de upphandlande myndigheternas och enheternas tillämpning av lagstiftningen om offentlig upphandling och det är oroande. Genom ökad kommunikation och gärna certifiering av dem som sköter upphandlingarna tror vi att det går att få sundare offentliga upphandlingar, förklarar Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening.

Upplevda problem som byggföretagen ser som problematiska med tillämpningen av LOU:

 

  • användning av referenser
  • utformning och tillämpning av utvärderingar
  • brister i information och hanteringen av tilldelningsbeslut
  • brister i kalkylerbarhet
  • stark fokusering på lägsta pris
  • kompetensen hos upphandlarna behöver förbättras.

Rapporten redogör för de vanligast förekommande felen och bristerna, och även förslag på hur upphandlande myndigheter och enheter kan åtgärda problemen.

Ladda ner hela rapporten från www.stockholmsbf.se/publikationer

eller 

ladda ner hela rapporten från publikationer.bygg.org.

Källa: www.sverigesbyggindustrier.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält