Riksdagen har satt stopp för kommunernas möjligheter att ställa högre krav så kallade särkrav vid t ex nyproduktion av fastigheter, vilket kommer underlätta för nyproduktion i hela landet.

Stopp för kommunala särkrav

Riksdagen tog den 24 juni beslut om regeringens proposition "En enklare planprocess" där de bland annat satte stopp för kommunernas möjligheter att ställa egna tekniska egenskapskrav.

- Riksdagens beslut att inte tillåta kommuner att ställa särkrav innebär att samma tekniska lösningar kan användas över hela landet. Det här kommer att underlätta det industriella byggandet och sänka kostnaderna, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

Nej till delar i regeringsförslag om plan- och bygglagen (CU31)

Riksdagen sa nej till tre delar i regeringens proposition En enklare planprocess om ändringar i plan- och bygglagen.

Ett av de förslag riksdagen sa nej till i regeringens proposition är att det inte ska vara obligatoriskt för kommunerna att upprätta en detaljplan i lika stor utsträckning som det är i dag. Civilutskottet har förberett riksdagens beslut och anser att regeringens förslag innebär att kravet på detaljplan blir alltför begränsat. Det kan medföra en osäkerhet om när en detaljplan måste finnas.

Riksdagen sa också nej till förslaget om att kommunfullmäktige i större utsträckning än i dag ska kunna ge kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden i uppdrag att anta detaljplaner. Här betonar civilutskottet vikten av möjlighet till insyn i detaljplansärenden samt att det i dag finns en väl etablerad praxis för kommunfullmäktiges rätt att delegera detaljplansärenden.

Riksdagen sa även nej till regeringens förslag om att de bestämmelser i en detaljplan som rör utformning av byggnadsverk och tomter ska sluta gälla efter genomförandetidens slut, med vissa undantag. Civilutskottet har invändningar mot att förslaget innebär att vissa bestämmelser i en detaljplan inte ska användas trots att planen i övrigt fortfarande gäller. Det kan leda till en stor osäkerhet för dem som söker bygglov inom planområdet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i övrigt. Det gäller bland annat förslaget om att begränsa kommunernas möjlighet att bestämma egna tekniska egenskapskrav i fråga om energiprestanda med mera.

Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält