Riksdagen fattade beslut om regeringens förslag om nya regler för utländska arbetstagare som utför arbete i Sverige.

Skärpning av reglerna kring utländsk arbetskraft

Riksdagen röstade på onsdagen 22 maj igenom det förslag från regeringen om ändrade regler för utländska företag och personer som utför arbete i Sverige enligt det så kallade utstationeringsdirektivet från EU. Regeländringarna har till syfte att stärka utländska arbetstagares ställning när de utför arbete i Sverige och säkerställa dessa personers rättigheter enligt gällande regelverk.

Riksdagens beslut innebär i korthet att lagen om utstationering av arbetstagare (1999:678) ändras enligt Arbetsmarknadsutskottets betänkande: 

"Anmälningsskyldighet vid utstationering

Sammanfattning

"I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2012/13:71 Anmälningsskyldighet vid utstationering och två kommittémotioner som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslår regeringen att arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, kallad utstationeringslagen, ska vara skyldiga att anmäla utstationeringen och att utse och anmäla en kontaktperson här. Anmälan ska göras till Arbetsmiljöverket. Kontaktpersonen ska vara behörig att ta emot delgivningar för arbetsgivarens räkning och tillhandahålla sådana handlingar som visar att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda. Arbetsmiljöverket ska enligt förslaget utöva tillsyn över att reglerna följs. Propositionen innehåller också förslag om sanktionsavgift respektive vitesföreläggande mot arbetsgivare som inte fullgör sin anmälningsskyldighet enligt lagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013. Syftet med förslaget är att Sverige ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt det s.k. utstationeringsdirektivet och att utstationeringslagen ska kunna fungera i praktiken.

I de båda motionerna föreslås tillkännagivanden till regeringen om att den anmälda kontaktpersonen utöver vad regeringen föreslår bör ha behörighet att ingå kollektivavtal med arbetstagarorganisationer.

Utskottet välkomnar regeringens förslag om att införa bestämmelser i utstationeringslagen om en anmälningsskyldighet vid utstationeringar. Utskottet ställer sig också bakom att en sådan anmälan ska innehålla uppgifter om en kontaktperson som på begäran ska kunna tillhandahålla dokument som styrker att arbetsvillkoren minst uppfyller kraven i den s.k. hårda kärnan. Utskottet anser vidare att regeringens förslag gällande tillsyn och sanktioner av anmälningsskyldigheten är väl avvägda. Utskottet föreslår dock två ändringar i förhållande till regeringens förslag, dels om en nedsättning av sanktionsavgiften, dels om förfarandet när sanktionsavgift tas ut. Utskottet anser att ändringarna skapar en större likformighet i förhållande till motsvarande bestämmelser i arbetsmiljölagen enligt den nya lydelse som regeringen föreslagit i proposition 2012/13:143.

När det gäller de två följdmotionerna med krav på att personen ska vara behörig att ingå svenska kollektivavtal för arbetsgivarens räkning anser utskottet att regeringens förslag är väl avvägt sett till dels behovet av att bestämmelsen passar in i den svenska arbetsmarknadsmodellen, dels kravet att bestämmelsen inte ska komma i konflikt med EU-rätten. Bestämmelsen möjliggör enligt utskottets bedömning att utstationeringslagens övriga regler kan tillämpas i praktiken och att skyddet för de utstationerade arbetstagarna därmed stärks – vilket får förstås vara intentionen bakom såväl riksdagens tidigare tillkännagivande som motionerna – utan att den fria rörligheten för tjänster inskränks på ett oproportionerligt sätt. Utskottet anser därför inte att något nytt tillkännagivande till regeringen är nödvändigt.

Utskottet anser att riksdagen bör anta regeringens förslag till ändring i utstationeringslagen med de ändringar som utskottet föreslår i bilaga 3. Därmed tillstyrker utskottet delvis proposition 2012/13:71 och avstyrker motionerna."

Konsekvenser av de nya bestämmelser

Arbetsmiljöverket får genom de nya bestämmelserna i uppgift att följa upp att reglerna i kring utstationerade anställda följs och företagen måste utse en person som fackförbunden kan diskutera tecknande av kollektivavtal med, för att säkerställa att de utländska arbetstagarna har samma rättigheter, löner och villkor som motsvarande svenska arbetstagare. 

Förslaget röstades igenom i riksdagen med siffrorna 183 för och 139 röster mot och de ändrade reglerna träder nu i kraft 2013-07-01.  

Läs hela förslaget från regeringen här som röstades igenom i riksdagen. 

Läs hela betänkandet från Arbetsmarknadsutskottet här. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält