Partierna måste samarbeta  för att säkra satsningar

Partierna måste samarbeta för att säkra satsningar

För att säkra den långsiktiga stabiliteten och förutsättningarna för byggsektorn bör en parlamentariskt sammansatt bostads- och infrastrukturberedning inrättas, skriver fack och arbetsgivare gemensamt.

Den senaste tiden har återigen frågan om långsiktigt hållbara spelregler för byggande av bostäder och infrastruktur aktualiserats. Långsiktighet och förutsägbarhet är en förutsättning för att investerare och byggföretag ska kunna satsa.

Före valet i september visade utfästelser från såväl Alliansen som Socialdemokraterna att det fanns en genuin vilja att öka byggandet av bostäder och infrastruktur. Det var hoppingivande. För risken med att inte bygga är att tillväxten bromsas upp och förutsättningarna för välfärd försämras.

Efter valet visar det sig nu att de långsiktiga spelreglerna satts ur spel med oöverskådliga konsekvenser i form av fördyringar, sysselsättningsproblem och ändrade planeringsförutsättningar. Det är helt oacceptabelt att riva upp nyligen demokratiskt fattade beslut om stora infrastrukturprojekt som dessutom redan har börjat byggas. Så kan vi inte ha det.

Stoppande av redan beslutade infrastrukturprojekt kostar samhället miljardbelopp i uteblivna samhällsvinster. Exempel på direkta kostnader på grund av avbrott i påbörjade processer är beställarorganisationer som blir stående, omkast i produktionen för entreprenörer och projektörer och faktorer direkt kopplade till anbudsarbetet. Indirekta kostnader är exempelvis stillestånd i maskinpark, uppsägning/stillestånd arbetare och tjänstemän, kostnader för tappad kompetens och säkerhet i inkomstnivå för företaget som helhet vilket gör finansmarknaden osäker. Instabilitet kostar stora och onödiga pengar

För att säkra den långsiktiga stabiliteten och förutsättningarna för byggsektorn bör en parlamentariskt sammansatt bostads- och infrastrukturberedning inrättas. Beredningen ska arbeta på ett blocköverskridande sätt som exempelvis pensionsberedningen eller försvarsberedningen och därmed säkra det långsiktiga perspektivet, så att beslut håller över tid. Till en sådan beredning bör också finansiella marknadsaktörer såväl som näringsintressen och fackliga intressen knytas. Från byggbranschens sida kan vi bidra med forskarstudier, projekterfarenheter och förslag på alternativa entreprenadformer.

Utgångspunkten för en bostads- och infrastrukturberedning kan vara att det byggande som politiken redan beslutat om och fortsatt efterfrågar blir verklighet. Givetvis på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt – oavsett hur regeringen är sammansatt.

Bostäder, vägar och järnvägar handlar om mer än fysiskt byggande. Det är grundbulten i en tillväxtdriven ekonomi. Investeringar i bostäder och infrastruktur är helt avgörande för att tillväxten ska ta fart och därmed säkra Sveriges välfärd genom att resurser genereras till våra gemensamma åtaganden inom skola, vård och omsorg.

Låt en bostads- och infrastrukturberedning skapa stabila förutsättningar för att stärka vårt lands totala konkurrenskraft i en globaliserad värld. Vi som på olika sätt är verksamma i byggbranschen vill fungera som samtalsparter för hur detta kan lösas. Stabila, långsiktiga och hållbara spelregler ger kontinuitet vilket är det viktigaste för näringslivet och alla medarbe-tare ute på byggena.

JOHAN LINDHOLM

Fackförbundet Byggnads

JANNE RUDÉN

Fackförbundet Seko

OLA MÅNSSON

Sveriges Byggindustrier

byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation

 

Källa: www.svd.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält