Ringled Stockholm

Nytt förslag för Ringled Stockholm

Yimby har nyligen kommit med ett nytt förslag på hur sista sträckan av Stockholms ringled – den Östliga förbindelsen – skulle kunna byggas. Förslaget går ut på att bygga en bro mellan Jarlaberg i Nacka och Bergs gård, öster om Djurgården. Tidigare förslag har handlat om att bygga tunnlar under vattendraget mellan Nacka och Djurgården. Om drygt två år förväntas regeringen ta beslut i frågan.

Ringleden runt Stockholm har diskuterats och byggts bit för bit under flera decennier. Nu har man endast en förbindelse kvar att bygga innan ringleden är komplett – den som ska länka Nacka med den nordöstliga delen av Stockholm. Denna förbindelse har tidigare hetat Österleden men kallas numer Östlig förbindelse.

De förslag som tidigare lagts fram har gått ut på att bygga tunnlar under eller i vattnet mellan Nacka och Djurgården. Anledningen till detta är att man velat ta hänsyn till miljön i Nationalparken i Djurgården. Det ena förslaget har varit att lägga ner en så kallad sänktunnel i vattnet det andra att spränga en tunnel i berget under vattnet.

Sänktunneln har fördelen att nivåskillnaden inte blir så stor och att den inte skulle bli så lång, vilket skulle vara positivt ur trafiksynpunkt. Däremot skulle tunneln medföra ett tillfälligt intrång i den känsliga miljön i Djurgården under byggnadsarbetet och ett permanent intrång i vattenmiljön.

Bergtunneln skulle däremot inte påverka miljön alls. Den skulle dessutom bli 3 miljarder kronor billigare och enklare att bygga än sänktunneln. Nackdelen med bergstunneln, gentemot sänktunneln är att den skulle bli både längre och ha ganska mycket större nivåskillnader.

Men nu har alltså Yimby förslagit att man ska bygga en bro i stället. Bron skulle ha två plan, ett undre med biltrafik och ett övre med spårvagnsspår och fält för gångare och cyklister. Den så kallade Österbron skulle bli 50 meter högt och förses med solpaneler längs sidorna, för att göra bron självförsörjande på el. Tunnels skulle gå mellan Jarlaberg i Nacka och Bergs gård öster om Djurgården och på så sätt inte inkräkta på nationalparkens område i Djurgården. Vid brofästena skulle biltrafiken fortsätta genom tunnlar, för att inte störa omkringliggande miljö.

Från Trafikverkets sida har man meddelat att man ska titta på Yimbys förslag men regeringen kommer i dagsläget att förorda bergstunneln då man förhandlar med finansiärer. Än har dock ingen av de berörda kommunerna erbjudit sig att vara med och finansiera projektet. Om två år kommer regeringen fatta ett beslut om den Östliga förbindelsen. Bygget beräknas börja 2022 och lösningen förväntas vara i bruk först 2031.

Om Yimby – med deras egna ord

”Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska och levande täta stadsmiljöer, inte glesa isolerade bostadsområden.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

Vi vill också vara en motvikt mot de många intressen som vill stoppa Stockholms utveckling. Som ser staden som färdig och klagar så fort någonting skall byggas eller förändras. Vi vill få till en diskussion om vad vi bygger, var vi bygger och hur vi bygger. Inte om vi skall bygga.

Vi är en grupp människor som har tröttnat på fega politiker, bakåtsträvande stadsbor och människor som egentligen inte vill bo i en stad, fast de bor i Stockholm. Vi vill att Stockholm skall växa. Både på bredden och höjden.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt hus i kvarteret skriver vi inte automatiskt arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Vi kan inte fortsätta att bygga Stockholm utifrån ett lapptäcksperspektiv med lågt markutnyttjande i förortsområden bestående av låghus mil från citykärnan. Det förbrukar onödigt mycket landyta, stimulerar till mer biltrafik och är inte hållbart vare sig ur ett samhällsekonomiskt, socialt eller miljömässigt perspektiv.

Vi måste kunna bygga tätt och högt och förtäta och bygga ut befintliga områden, även om det ibland kan vara lite störande för den som redan råkar bo i närheten, och även om någon får sin utsikt störd.

Vi måste kunna ställa oss frågan; vad är viktigast? Att de tiotusentals Stockholmare som idag står i bostadskön får en bostad, eller att ett hus råkas synas ifrån nationalstadsparken? För oss är det givet att bostäder till de som idag saknar sådan måste få prioriteras. Just genom att bygga tätt och högt kan vi också säkerställa att vi så långt som möjligt kan undgå att bygga på den naturmark som är värdefull att behålla.

Vi måste definiera om innerstaden. Den har alltför länge definierats av de gamla tullarna. Det är dags att ändra på det nu. Det är dags att låta Stockholm växa.

Alltför länge har egoistiska egenintressen och små intresseorganisationer som bara tänker på sin egen bakgård fått styra utvecklingen, eller snarare bristen på sådan, i Stockholm.

Vi älskar Stockholm. Och just därför vill vi att staden skall få växa.”

Källor

www.nyteknik.se

www.yimby.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält