Kvalitetsansvarig dömdes till 1 miljon i böter för slarv.

Miljonböter för kvalitetsansvarig som misskött sitt uppdrag

I en uppmärksammad dom i Svea Hovrätt, så ändras Södertörns tingsrätts friande dom mot en kvalitetsansvarig som anlitats av en privatperson för att kontrollera ett byggprojekt, men där kunden ansett att kvalitetsansvarige misskött sitt kontrollansvar så pass grovt att kunden orsakats skador i miljonklassen. Domen kan leda till ökade byggkostnader samt ytterligare försvåra möjligheterna att locka fler att bli kvalitetsansvarig eller kontrollansvariga som de kallas enligt nya Plan- och bygglagen, då det redan idag råder brist på denna lagstadgade kontrollinstans enligt nya Plan- och bygglagen.

OBS! I en tidigare version av denna nyhet uppgavs felaktigt att det var en kontrollansvarig som dömts att betala skadestånd, rätt är dock att det var en kvalitetsansvarig. Titania ber om ursäkt för ihopblandningen av kontrollansvarig och kvalitetsansvarig i den tidigare texten. 

Vad är det som hänt i det aktuella fallet?

En privatperson som byggde en villa, kontrakterade en kvalitetsansvarig för att följa upp byggentreprenörens utförda arbete. Avtalet mellan privatpersonen och kvalitetsansvarig byggde på ABK 96, dvs ”Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet” I avtalet mellan kunden och kvalitetsansvarig trycktes extra på att kvalitetsansvarig skulle utföra kontroller av hur bygget fortskred samt överlämna dokumentation avseende kontrollerna till kunden. När byggentreprenaden sedan var avslutad och skulle slutbesiktigas så upptäcktes så många fel och brister att entreprenaden aldrig blev godkänt och något slutbevis från kommunen kunde inte heller utfärdas.

Hovrätten konstaterar i sin dom att det är byggherren, dvs kunden i detta fall, som är ytterst ansvarig för byggprojektet gentemot kommunens byggnadsnämnd, men att kvalitetsansvarig brustit i sitt uppdrag att genomföra fysiska kontroller under byggtiden. Att genomföra kontrollerna var något som specificerades extra noga i avtalet, då kontrollerna var av stor vikt för kunden. kvalitetsansvarig hade därmed inte uppträtt ”fackmannamässigt” och dömdes därför till att betala 1 000 000 kr i skadestånd till kunden. Kunden hade dock krävt 2 100 000 kr i skadestånd, men fick alltså nöja sig med drygt hälften, vilket enligt hovrätten motsvarar värdeminskningen av kundens fastighet, på grund av det saknade slutbeviset från kommunen.

kvalitetsansvarig som dömdes i hovrätten var inte nöjd med domstolens beslut och begärde prövningstillstånd från Högsta domstolen, för att därmed få en ny prövning i högsta instans. Hovrättens dom står dock fast, efter att det visat sig att Högsta domstolen i november 2012 vägrat ge prövningstillstånd för att behandla fallet ytterligare en gång.

Vad får domen för konsekvenser?

Det har bland många byggentreprenörer och kvalitetsansvarig före domen ansetts att kvalitetsansvarig inte har något direkt ansvar för fel av denna typ som avgjordes i hovrätten, vilket gjort att kvalitetsansvariges position varit relativt svag under byggprocessen. kvalitetsansvariges uppgift har mest uppfattas som administrativ och se till att nödvändig dokumentation om byggprojektet fylls i korrekt och skickas in till kommunens byggnadsnämnd under byggentreprenaden. Hovrättens dom ställer dock alla dessa uppfattningar på ända, då det visar sig att kvalitetsansvarig har ett betydligt större ansvar än någon tidigare dom visat. Detta kan leda till flera konsekvenser och riskerar att skriva om kartan för vad kvalitetsansvariges roll i praktiken innebär enligt Plan- och bygglagen.

Att riskera att bli dömd att betala miljonböter för att ha brustit i sitt kontrollansvar, innebär ju naturligtvis att riskerna för kvalitetsansvarige och numera kontrollansvarige ökar i sitt tjänsteutförande. Högre risker innebär i många fall högre kostnader, då kvalitetsansvarige / kontrollansvarige kommer vilja ha högre ersättning samt vilja teckna olika typer av konsultansvarsförsäkringar, för att skydda sig mot riskerna att dömas till böter. Detta i sin tur leder ju naturligtvis till att byggherren kommer att få stå för kostnaden för kontrollansvariges / kontrollansvaiges högre ekonomiska krav, då det enligt nya Plan- och bygglagen måste finnas en kontrollansvarig för alla större byggprojekt. Läs mer om nya Plan- och bygglagen och kraven på att ha kontrollansvarig här.

Konsumentverket ställer sig positivt till hovrättens dom, då man menar att ”…….det har funnits en uppfattning om att den kvalitetsansvarigas funktion i praktiken endast varit att se till att papper och intyg blir ifyllda och sänds in till byggnadsnämnden. Domen visar på ett helt annat och större ansvar, vilket ur konsumentperspektiv måste ses som positivt.” Källa: Tidningen Byggindustrin Det faktum att konsumenter och kunder antagligen kommer att få betala mer i framtiden för denna extra säkerhet, är inget som man nämner från Konsumentverkets håll.

Andra aktörer är betydligt mer oroliga för vad domen får för konsekvenser i praktiken. Företaget Byggutbildarna, som bland annat utbildar kontrollansvarig, tror att domen kommer att göra det svaga intresset för att utbilda och certifiera sig till kontrollansvarig, kommer att bli ännu svagare, enligt artikel i tidningen Byggindustrin.  Redan idag råder det bristkontrollansvarig, vilket gjort att Riksdagen tvingasts besluta om att förlänga övergångsperioden för kravet på kontrollansvarig med ytterligare 6 månader fram till 30 juni 2013, som man kan läsa mer om här. Det svaga intresset att bli kontrollansvariga beror enligt en representant för Byggutbildarna på att många uppfattar det som ” ……att det är för riskabelt eller att det är ett för stort ansvar.”Källa: Tidningen Byggindustrin. Denna bild har ju enligt Hovrättens dom bekräftats.

Advokaten som företrädde kvalitetsansvarige i hovrätten menar att man som kvalitetsansvarige delvis kan skydda sig mot skadeståndskrav av denna typ, genom att ha en bra och heltäckande konsultförsäkring samt vara uppmärksam på hur avtalen med kunderna är skrivna och vad det kan innebära i praktiken vid en eventuell tvist med kunden. Även han anser dock att domen kommer leda till högre kostnader för byggbranschen och därmed slutkunden då ”Domen visar att kvalitets-, numera kontrollansvariga, måste ta ett större ansvar än de gjort hittills. I stort sett måste de bosätta sig på byggarbetsplatsen för att klara sin uppgift. Den tiden och det ansvaret måste de ta betalt för. Dessutom kan vi räkna med att kontrollansvariga kommer att få betala högre försäkringspremier till följd av att hovrättens dom står fast, vilket också kommer att avspegla sig i den totala byggkostnaden” Källa: Tidningen Byggindustrin

Ytterligare en konsekvens av domen kan enligt Bengt Hansson, professor i byggproduktion vid Lunds Tekniska Högskola, bli att ”…….. byggbranschens aktörer kan komma att minska sin egenkontroll. Detta eftersom det enligt domen är den kontrollansvarigas ansvar att utföra kontrollerna.” Källa: Tidningen Byggindustrin Detta kan ju i sin tur innebära sämre kvalitet på utförda byggentreprenader samt betydligt flera juridiska tvister om vem som är ansvarig för uppkomna fel, vilket kommer leda till än högre kostnader och förseningar för slutkunden, då byggentreprenörerna får ökade kostnader till följd av alla juridiska processer, som man naturligtvis kommer att ta ut från slutkunden.

För att läsa domarna från Södertörns tingsrätt och Svea hovrätt i det aktuella fallet, se här.

 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält