Kontrollansvarig gör anteckningar

Krav på kontrollansvarig efter årsskiftet

I och med den nya Plan- och bygglagen (2010:900) och Plan- och byggförordningen som trädde i kraft 2 maj 2011 så ersattes begreppet kvalitetsansvarig med kontrollansvarig (KA). Under 2011 och 2012 finns övergångsbestämmelser, men från och med 1 januari 2013 slår de nya reglerna igenom fullt ut. Problemet är att endast någonstans mellan 20-50 % av beräknat nödvändigt antal kontrollansvariga har certifierats fram till dags datum, vilket kan få stora konsekvenser för byggherrar och entreprenörer efter årsskiftet.

Eftersom ett byggprojekt som saknar kontrollansvarig också därmed saknar nödvändiga förutsättningar för att byggnadsnämnden skall kunna ge startbesked enligt den nya lagstiftningen, kan således inga arbeten påbörjas, förrän en kontrollansvarig har anlitats och startbesked getts från kommunen.

Boverket räknar dock med att det kommer att behövas betydligt fler kontrollansvariga än de ca 2200 certifierade kontrollansvariga som idag finns registrerade hos Boverket. Uppskattningar har gjorts att mellan 4 000 och 10 000 kontrollansvariga kommer att behövas för att täcka behovet från 1 januari 2013. Vad denna brist på kontrollansvariga kan få för konsekvenser i praktiken från 1 januari 2013 är idag svårt att svara på i detalj. 

När behövs en kontrollansvarig (KA) ?

En kontrollansvarig (KA) krävs när man gör bygg-,  rivnings-, eller markåtgärder som inte är så pass små att byggnadsnämnden i kommunen fattar beslut om att det inte behövs någon ansvarig för kontrollerna. Kontrollansvarig får i och med de nya reglerna enligt PBL ett större ansvar och fler uppgifter än vad kvalitetsansvarig hade. Han skall bland annat i samråd med byggherren ta fram en kontrollplan, följa upp planen och se till att utföra nödvändiga kontroller på byggarbetsplatsen. Avvikelser från planen skall rapporteras till byggherren.

Kontrollansvarige skall även delta vid samråd där tekniska frågor diskuteras, besiktningar och andra typer av uppföljningar och kontroller på bygget. Han skall även delta när byggnadsnämnden från kommunen kommer på byggplatsbesök samt dokumentera sina egna besök. Hela kontrollansvariges arbete skall mynna ut i ett utlåtande som byggherren och byggnadsnämnden får som underlag när beslut skall fattas om byggets slutbesked.

Kontrollansvarig skall vara självständig

Eftersom kontrollansvarige skall kontrollera byggentreprenören och dennes utförda arbete, så skall kontrollansvarig ha en självständig roll gentemot entreprenören och bör enligt Boverkets allmänna råd BFS 2012:8 KAAR1 således inte vara t ex nära släkting med den han skall kontrollera. Kontrollansvarige kan inte heller vara anställd hos det företag han är satt att kontrollera, men han kan dock vara anställd på ett annat företag inom samma koncern. Även en anställd hos byggherren vara kontrollansvarig, under förutsättning att kontrollansvarige inte själv utför de arbeten som han är satt att kontrollera.   

Övergångsbestämmelserna tom 31 december 2012

För att få arbeta som kontrollansvarig enligt det nya regelverket skall man vara certifierad och registrerad i Boverkets databas. Den som tidigare arbetat som kvalitetsansvarig på nivå N och K får arbeta vidare fram till sista december 2012, om denne införskaffat tillräckliga kunskaper om nya Plan- och bygglagen och vet vad dessa bestämmelser innebär.

Den kvalitetsansvarig som endast är på nivå E enligt det gamla regelverket får endast utföra arbete fram till sista december 2012, om byggnadsnämnden i kommunen anser att det finns särskilda skäl för detta, se Boverkets hemsida. Efter årsskiftet försvinner dessutom nivå E helt och ersätts av ny nivå N.

Vad gäller från 1 januari 2013?

Från och med 2013 gäller att alla kontrollansvariga måste vara certifierade och registrerade hos Boverket för att kunna utföra kontroller enligt de nya bestämmelserna i Plan- och bygglagen samt Plan- och byggförordningen.

Behörigheten enligt nivå N ”Kontroll av normal art” gällde tidigare uppförande av byggnader med upp till fyra våningsplan. I enlighet med de nya reglerna så gäller N nivån dock småhus, flerbostadshus och andra byggnader med max två våningar.

K-behörigheten för ”Kontroll av komplicerad art” gäller numera för alla byggnader över två våningar.

Den tidigare E-behörigheten ”Kontroll av enkel art” har helt tagits bort i det nya regelverket.

Utbildningar till kontrollansvarig

En grundutbildning för att bli kontrollansvarig, så kallad KA-PBL grundutbildning, tar 3-4 dagar och avslutas med en tentamen. Vid godkänd tentamen kan man ansöka om att bli kontrollansvarig enligt nivå N eller K.

För de som redan arbetar som kvalitetsansvarig enligt det gamla regelverket kan man gå en kompletteringsutbildning, som avslutas med en tentamen. Vid godkänt resultat kan man ansöka om att bli kontrollansvarig på nya nivåerna N eller K. 

De tre certifieringsorganen som finns för kontrollansvariga är:

Det Norske Veritas (DNV) 

SP Sitac 

Kiwa (Tidigare Swedcert)

Certifierade kontrollansvariga

Boverkets hemsida kan man själv enkelt kolla vilka registrerade kontrollansvariga som finns i sin närhet. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält