Hovrätten friar Myresjöhus från ansvar för uppkomna fukt och mögelproblem.

Hovrätten friar byggföretag som byggt enstegstätade fasader

Det rättsliga efterspelet kring vem som bär ansvaret för konsekvenserna av den byggmetod med enstegstätade fasader som började användas på 1990-talet och som senare visat sig leda till fukt och mögelproblem, har fått ett nytt kapitel. Göta hovrätt ändrar nämligen Eksjö tingsrätts fällande dom mot Myresjöhus, som därmed inte kan anses vara skadeståndsskyldiga mot de 34 husägare som stämt företaget för de uppkomna byggfelen. Villaägarna har dock för avsikt att ta processen till Högsta domstolen för att få den friande domen ändrad.

Metoden med enstegstätade fasader innebär att man lägger ett tunt lager med puts direkt på cellplasten i ytterväggarna utan att ha en bakomliggande luftspalt. Metoden användes flitigt av byggföretag både vid byggnation av småhus och av flerbostadshus i slutet av 1990-talet och till mitten på 00-talet, då problemen med metoden började visa sig. Regn och fukt kan nämligen tränga in i väggen och kan sedan inte ventileras bort tillräckligt snabbt eftersom det saknas luftspalt, vilket leder till fukt och mögelproblematik. Metoden var tidigare typgodkänd i Sverige, men har senare bedömts olämplig av bland annat Boverket och sedan felen började upptäckas har det förts diskussioner och drivits rättsprocesser om vem som skall betala för att åtgärda de uppkomna felen.

I ett uppmärksammat fall har 34 husägare i Svedala i Skåne stämt småhustillverkaren Myresjöhus för de uppkomna fukt- och mögelskador som uppstått i deras relativt nybyggda hus. Eksjö tingsrätt dömde Myresjöhus att betala skadestånd till husägarna, då man ansåg att företaget var ansvarigt för skadorna som uppstått till följd av den olämpliga byggmetoden.

Byggföretaget överklagade tingsrättens beslut till Göta hovrätt som nu fattat sitt beslut i ärendet. Hovrätten gör en helt annan bedömning än tingsrätten och friar Myresjöhus helt från ansvar och därmed från skadeståndskravet. Hovrätten skriver bland annat i domen att: ”Hovrätten konstaterar att metoden med putsisolering utan bakomliggande luftspalt således var ett vid tiden typgodkänt användningssätt vid byggnation. Inget har framkommit i målet som visar att byggbranschen som helhet eller Myresjö specifikt skulle ha haft någon kunskap om att metoden var riskfylld.”

Myresjöhus tycker i en kommentar att det är positivt att ansvarsfrågan har prövats i högre instans och man hävdar att villaägarna som drabbats av fukt- och mögelproblem fortfarande kan åtgärda felet genom byggfelsförsäkringen.

Villaägarnas Riksförbund är dock missnöjda med hovrättens dom och man menar att byggfelsförsäkringen inte alls täcker detta fall, då försäkringen inte täcker så kallade utvecklingsfel. Detta innebär ju i praktiken att konsumenten, dvs byggherren, som bygger ett nytt hus skall ta ansvar för byggföretagets byggmetoder, något som väldigt få konsumenter har kunskap eller tid att klara av. Dessutom fråntar man ju på detta sätt byggföretagens incitament att uppmärksamma och åtgärda fel i nya byggmetoder, då det ju ändå är byggherren, dvs konsumenten, som är ansvarig för eventuella konsekvenser av de nya metoderna.

I ett brev från Villaägarnas Riksförbund till bostadsminister Stefan Attefall menar man att ”minst hälften” av de uppskattningsvis 10 000 – 22 000 småhus som uppförts med enstegstätade fasader, idag har mögel eller fuktproblem. Man gör även uppskattningen att det kostar mellan 300 000 kronor och 1 500 000 kronor att åtgärda en felaktig fasad, beroende på skadeomfattning och fasadytans storlek. Detta skall ställas i relation till byggbolagets besparing på ca 25 000 kr att använda enstegstätad fasad istället för tvåstegstätad fasad, enligt riksförbundets beräkning.

I brevet ställer man även tre krav till regeringen, nämligen:

1. Reformera byggfelsförsäkringen så att den täcker även så kallade utvecklingsfel.

2. Statligt stöd för åtgärdandet av utvecklingsfel. Förbundet anser att staten har ett delansvar för de uppkomna felen, då man via halvstatliga AB Bostadsgaranti sålt byggfelsförsäkringar som inte täcker utvecklingsfelen vid de enstegstätade fasaderna.

3. Regeringen bör samla inblandade parter för samlad syn och lösning. Riksförbundet vill att byggbranschens aktörer skapar en fond för ”….ombyggnader av småhus med enstegstätade fasader.” Tanken är att fonden skall ersätta de drabbade villaägarna så att deras fastigheter kan åtgärdas och på detta sätt skall byggbranschens aktörer undvika rättstvister och ett försämrat rykte i media. 

Hela brevet till bostadsministern kan läsas på Villaägarnas Riksförbunds hemsida.

Avslutningsvis kan sägas att hovrättens dom innebär att de 34 villaägarna själva får stå för kostnaderna att åtgärda de uppkomna felen i sina hus. Utöver detta så dömdes villaägarna även att betala Myresjöhus rättegångskostnader på cirka 560 000 kr. De dömda villaägarna har dock på inget sätt accepterat hovrättens dom, utan man har för avsikt att överklaga ärendet till Högsta domstolen. För att göra det, krävs dock pengar och därför har man startat en nationell insamling för att få ihop det kapital som behövs, enligt villaägarnas advokat.   

Uppföljning i detta ämne kommer när besked om en eventuell överklagan kommer från Högsta domstolen.

 

För att läsa mer om byggfelsförsäkringen, se Försäkring AB Bostadsgarantis hemsida som ägs till hälften av staten och till hälften av branschorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Källor:

Byggvärlden 2013-01-18 

Byggvärlden 2013-01-29 

Villaägarnas riksförbund

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält