Förslag på nya 3:12 regler tas inte emot positivt av byggbranschen.

Förslag på nya 3:12 regler sågas.

Regeringens förslag i promemorian "Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014" på förändringar av de så kallade 3:12 reglerna för fåmansföretag, sågas av bland annat remissinstanserna Sveriges Byggindustrier och FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Bland annat tycker man att förslaget med krav på minst 5 procents ägarandel i företaget för att få utnyttja det lönebaserade utrymmet är godtyckligt och att de nya reglerna skulle försvåra för små och medelstora företag att växa.

I regeringens promemoria som skickades ut till remissinstanserna 2013-04-15 så går att läsa bland annat följande förslag: 

"Ändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna och i reglerna för enskilda näringsidkare

Företag och dess ägare ska ha goda villkor och skatter ska tas ut på ett effektivt och rättvist sätt. Utformningen av 3:12-reglerna har inneburit en mycket låg beskattning för vissa delägare i stora fåmansföretag med många delägare och med många anställda. Detta har i vissa fall överutnyttjats genom att anställda med mycket litet delägarskap kunnat omvandla högt beskattade tjänsteinkomster till lägre beskattade utdelningsinkomster. Detta undergräver 3:12-reglernas legitimitet, varför det finns behov av att skärpa kraven. Därutöver finns det behov av att begränsa löneunderlagsregeln. Samtidigt finns det skäl att i högre grad än i dag stimulera de mindre företagen och förstärka deras incitament att anställa. För att de föreslagna ändringarna inte ska leda till att balansen i beskattningen av delägare i fåmansföretag och enskilda näringsidkare förskjuts föreslås även en höjning av räntenivån för positiv räntefördelning för enskilda näringsidkare."

Regeringen vill med andra ord med detta förslag komma åt vad man anser vara ett missbruk av de gällande reglerna. Man anser att det finns ett problem med delägare med små ägarandelar i företag med många anställda, som tack vare gällande regler kan ta ut lågbeskattad utdelning från företaget, istället för att ta ut högre beskattad inkomst av tjänst. Förslaget på nya regler har dock inte emottagits positivt av t ex Sveriges Byggindustrier som är starkt kritiska i sitt remissvar mot hur de föreslagna reglerna skulle kunna påverka byggbranschen och dess företag: 

"Sveriges Byggindustrier kritiska till ändring av 3:12-reglerna

Skattereglerna för småföretagare och entreprenörer, de så kallade 3:12-reglerna, är ett komplicerat regelverk som med regeringens nya förslag riskerar att försämras ytterligare. Sveriges Byggindustrier har tagit del av förslaget och riktat kritik i sitt remissvar. 

En del av förslaget innebär att ägarandelen i bolag maximalt får uppgå till fem procent för att det lönebaserade utrymmet ska få utnyttjas.

– Förslaget försvårar expansion av mindre företag och gör det svårare att låta medarbetare köpa in sig som delägare i företaget, vilket är tämligen vanligt i byggbranschen, säger Staffan Renström, skattejurist Sveriges Byggindustrier.

En annan del av förslaget innebär att delägare måste ta ut en orimligt stor egen lön för att kunna använda det lönebaserade utrymmet. Sveriges Byggindustrier har även på denna punkt kritiserat förslaget och avstyrkt det i sin helhet."

Källa: Bygg.org

Sveriges Byggindustriers hela svar på promemorian finns här. 

Även organisationen FAR är kritiska till de nya förslagen i en kommentar på sin hemsida till regeringens hantering av frågan: 

"Förslag till nya 3:12-regler hämmar tillväxten

Regeringens förslag till nya 3:12-regler är ogenomtänkta. Processen ger inte tid för konsekvensanalys samtidigt som förslaget riskerar att kasta in fler än 300 000 företagare i en osäker skattesituation. Den kritiken ger FAR i ett remissvar som skickas in till regeringen idag.

Detta är den enskilt största negativa skatteåtgärden som drabbar landets företagare sedan alliansregeringen kom till makten.

- Varje företagare som står inför tillväxt eller vill sälja verksamheten påverkas. Det drabbar särskilt hårt och omedelbart de företag som alla säger sig värna om: företag som skulle kunna växa och gå från små till medelstora företag, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Dan Brännström varnar vidare för att regeringen sätter upp en ny godtycklig gräns för när delägare i företag får börja använda den så kallade löneunderlagsregeln. Gränsen sätts vid en ägarandel på 5 procent.

- Är det verkligen så att regeringen anser att ett seriöst betingat delägarskap börjar vid 5 procent? Förslaget innebär alltså att en ny godtycklig gräns uppstår vid 20 delägare förutsatt lika delägande.

Regeringen bedömer att skatteuttaget från 2016 ska öka med 700 miljoner kronor vilket ska finansiera andra skattesänkningar:

- Den kalkylen är alltför positiv. Med största sannolikhet har omstruktureringar gjorts för att möta denna förändring när vi kommer fram till 2016. Resultatet blir ett strukturellt sönderslaget näringsliv med många mindre aktörer istället för fler starka aktörer. Detta hotar också den viktiga kompetensförsörjningen i Sverige.

FAR är vidare kritisk till den korta remisstiden på tre veckor:

-Vår bedömning är att många företagare ännu inte har insett att de berörs, och därför kan de heller inte reagera innan remisstiden går ut idag.

I remissvaret föreslår FAR istället för ett krav på viss ägarandel att det så kallade lönebaserade utrymmet i 3:12-reglerna får uppgå till en viss multipel av den kontanta ersättningen, det vill säga en relation mellan uttagen lön och utdelning. På så sätt kan dagens regler ändras utan att det uppkommer tillväxthämmande tröskeleffekter.

Källa: FAR.se 

FAR:s hela svar på promemorian finns här. 


Hela regeringens promemoria finns att läsa på regeringens hemida. 

Sveriges Byggindustriers hela svar på promemorian finns här. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält