Dagens byggfelsförsäkring måste avskaffas enligt regeringens utredare

Ny utredning: Avskaffa dagens byggfelsförsäkring

Regeringens särskilde utredare Björn Hedlund ha i sitt slutbetänkande "Rätta byggfelen snabbt! - med effektivare förelägganden och försäkringar" angående dagens byggfelsförsäkring kommit till slutsatsen att försäkringen inte fungerar som det är tänkt och därför måste avskaffas och ersättas med en ny som bland annat täcker utvecklingsfel, något som inte täcks idag med nuvarande regelverk.

 

Utredningens uppfattning är att den nu gällande försäkringslösningen som erbjuds utifrån lagen om byggfelsförsäkring inte 
uppfyller de krav som man kan ställa på en dylik försäkring för att 
utgöra ett erforderligt komplement till det konsumentskydd som 
finns inom annan lagstiftning. Kritiken mot lagen och resultatet av 
det skydd som var tänkt att ges har varit massiv och enligt utredningens bedömning finns det fog för den kritiken. Lagen har varit 
administrativt betungande för byggnadsnämnderna och konsumenterna har enligt kritiken inte fått förväntat ekonomiskt skydd. 
Utredningens uppfattning är dock att slopandet av den obligatoriska byggfelsförsäkringen kan få betydande konsekvenser för de 
konsumenter som drabbas av allvarliga byggfel. 
Det avgörande för en bra försäkring är att allvarliga fel ska 
utredas och snabbt åtgärdas. Detta framhölls redan vid framtagandet av byggfelsförsäkringen men tyvärr uppvisar den försäkringen vare sig snabbhet vad gäller utredning eller snabbhet vid 
åtgärdande. Detta kan till stor del förklaras av det faktum att byggfelsförsäkringen är subsidiär (gäller i andra hand) i förhållande till 
entreprenörens primära ansvar. Som många framhåller har konsu-

"Borttagande av byggfelsförsäkringen och införande av åtgärdsförsäkring 

Problem med dagens byggfelsförsäkring 

Utredningens uppfattning är att den nu gällande försäkringslösningen som erbjuds utifrån lagen om byggfelsförsäkring inte uppfyller de krav som man kan ställa på en dylik försäkring för att utgöra ett erforderligt komplement till det konsumentskydd som finns inom annan lagstiftning. Kritiken mot lagen och resultatet av det skydd som var tänkt att ges har varit massiv och enligt utredningens bedömning finns det fog för den kritiken. Lagen har varit administrativt betungande för byggnadsnämnderna och konsumenterna har enligt kritiken inte fått förväntat ekonomiskt skydd. Utredningens uppfattning är dock att slopandet av den obligatoriska byggfelsförsäkringen kan få betydande konsekvenser för de konsumenter som drabbas av allvarliga byggfel. 

Det avgörande för en bra försäkring är att allvarliga fel ska utredas och snabbt åtgärdas. Detta framhölls redan vid framtagandet av byggfelsförsäkringen men tyvärr uppvisar den försäkringen vare sig snabbhet vad gäller utredning eller snabbhet vid åtgärdande. Detta kan till stor del förklaras av det faktum att byggfelsförsäkringen är subsidiär (gäller i andra hand) i förhållande till entreprenörens primära ansvar. Som många framhåller har konsumenten därför upplevt att de fått ytterligare en ”motpart”, nämligen försäkringsbolagen. Att behöva föra rättsliga tvister mot försäkringsbolag är för konsumenten lika besvärligt och tidskrävande som att föra talan mot entreprenörer. Att behöva föra talan mot två parter eller fler är direkt förödande. Många konsumenter klarar inte detta vare sig personligen, ekonomiskt eller tidsmässigt. 

Direktivet till utredningen utgår från att lagen ska tas bort och utredningen delar den uppfattningen.

Kriterier för en effektiv försäkring 

Utredningen har uppställt följande kriterier för en bra försäkring: 

- Allvarliga fel ska åtgärdas. 

- Så kallade utvecklingsfel ska inkluderas i försäkringen. 

- Det ska vara snabbhet och effektivitet i utredningen av om fel  eller skada föreligger. 

- Försäkringen ska vara ett effektivt instrument för genomförandet av ett åtgärdande. 

- Det ska ske professionella bedömningar vad gäller hanteringen av rättsliga frågor och regresskrav mot den som bedömts vara ansvarig för byggfelet. 

- Ingen ska kunna ”skylla på annan” på ett sätt som hindrar åtgärdandet. Vem som bär ansvaret får avgöras efter åtgärdandet för det fall ingen påtar sig eller accepterar eget ansvar. 

Åtgärdandeförsäkringens tillämpningsområde 

Utredningen föreslår att en åtgärdandeförsäkring ska finnas vid nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av en- och tvåbostadshus samt vid nybyggnad av flerbostadshus som är avsett för en bostadsrättsförening eller för ägarlägenhetsfastigheter. 

En åtgärdandeförsäkring behövs inte om den sammanlagda byggkostnaden inte överstiger tio prisbasbelopp

Utredningen skiljer inte på en- och tvåbostadshus som används för permanent bruk eller för fritidsändamål.

Hela slutbetänkandet "Rätta byggfelen snabbt - med effektivare förelägganden och försäkringar" finns här! 

Förslagen ut på remiss

2013-05-13 tog civil- och bostadsminister Stefan Attefall emot slutbetänkandet och kommenterade det enligt följande: 

"- Utredningen har bekräftat att dagens byggfelsförsäkring inte fungerar och måste avskaffas. Utredningen har dessutom föreslagit en ny typ av försäkring som fungerar mer som en vanlig försäkringslösning, där försäkringsbolagen skulle få en tydligare roll och där också de så kallade utvecklingsfelen skulle ingå. Vi ska nu höra vad remissinstanserna tycker innan vi tar ställning till hur vi går vidare."

Bakgrund till utredningen

Regeringen beslutade vid sitt sammanträde den 3 november 2011 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över vissa byggfrågor. Samma dag förordnades tekniska rådet Björn Hedlund som särskild utredare. Utredningen har antagit namnet Byggkravsutredningen.

Utredningen lämnade i december 2012 delbetänkandet Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav - genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86).

Detta är utredningens slutbetänkande: Rätta byggfelen snabbt! - med effektivare förelägganden och försäkringar, (SOU 2013:10).

Källa: regeringen.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält