Fler kontrollansvariga behövs.

Förlängd övergångsperiod för kontrollansvariga

Den 5 december 2012 beslutade Riksdagen om att förlänga övergångsperioden för kravet på en kontrollansvarig i enlighet med bestämmelserna i nya Plan- och bygglagen. Enligt lagen skulle övergångsperioden upphöra 31/12-2012, men förlängs nu med ytterligare 6 månader till 30/6-2013, då det ännu inte finns tillräckligt många certifierade kontrollansvariga.

Nedanstående är hämtat från Boverkets hemsida 9 januari 2013: 

"Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska den kontrollansvarige (KA) vara certifierad, 10 kap. 9 §. Det har funnits övergångsbestämmelser sedan PBL trädde i kraft. Om det har funnits särskilda skäl har byggnadsnämnden kunnat utse en kontrollansvarig som tidigare har utsetts till kvalitetsansvarig enligt äldre plan- och bygglagen (ÄPBL), trots att personen inte uppfyller de krav som ställs på kontrollansvarig i nu gällande lag.

FÖRLÄNGD ÖVERGÅNGSPERIOD

Riksdagen har beslutat ändra punkt 17 i övergångsbestämmelserna till PBL så att övergångsperioden för kontrollansvariga förlängs till och med den 30 juni 2013. Det krävs synnerliga skäl för att anlita en person som inte är certifierad kontrollansvarig, vilket är strängare krav än de krav som har funnits tidigare.

Enligt propositionen (2012/13:28) är skälen för en förlängning av övergångsperioden i övergångsbestämmelserna de konsekvenser som bristen på kontrollansvariga befaras medföra och den osäkerhet som finns om vad denna brist beror på. I propositionen står också att det ska vara tydligt att den ursprungliga avsikten med systemet med kontrollansvariga och de krav som ska ställas på dessa kvarstår och att det är angeläget att det nya systemet införs snarast utan undantag.

SYNNERLIGA SKÄL

Med synnerliga skäl menas enligt propositionen

  • att det inte finns någon certifierad kontrollansvarig att tillgå inom rimligt avstånd och inom rimlig tid samt att kostnaden för att få tillgång till en certifierad kontrollansvarig i en sådan situation skulle bli oskäligt hög i förhållande till byggkostnaderna.

Regeringen skriver i propositionen att vad som är en oskäligt hög kostnad i ett sådant fall bör bedömas i relation till det aktuella byggprojektets omfattning. För ett stort byggprojekt kanske den högre kostnaden kan anses acceptabel, medan den vid en mindre åtgärd – såsom en tillbyggnad av ett enbostadshus – kan innebära en betydande kostnadsökning sett i relation till den totala byggkostnaden.

KRAVEN I PBL

Den kontrollansvarige har enligt PBL utvidgade arbetsuppgifter och ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Detta ställer högre krav på den kontrollansvariges kompetens, vilket ska säkerställas genom obligatorisk certifiering. Syftet bakom detta är bland annat att antalet byggfel ska minska.

BYGGHERREN

Byggherren bör i första hand undersöka om det finns personer som är certifierade enligt PBL. Beroende på var i landet det är kan det många gånger vara nödvändigt att söka efter en certifierad kontrollansvarig utanför kommun- och länsgränserna.

BYGGNADSNÄMNDEN

Fortfarande gäller att det är de som tidigare har utsetts till kvalitetsansvariga enligt ÄPBL som kan utses till kontrollansvariga om det finns synnerliga skäl. Övergångsbestämmelsen innebär ingen begränsning av de krav som ställs på kontrollen enligt 10 kap. 5 § PBL. Det påverkar enbart vem som får utses till kontrollansvarig.

Innan byggnadsnämnden fattar beslut om en kontrollansvarig ska de kontrollera att personen är certifierad och har rätt behörighet (N eller K) för det aktuella projektet. De ska även titta på om den föreslagna personen har en självständig ställning. Boverket har gett ut allmänna råd om den kontrollansvariges självständiga ställning, BFS 2012:8, KAAR 1.

Om den person som har föreslagits som kontrollansvarig inte är certifierad bör byggnadsnämnden fråga byggherren om hon eller han har försökt finna en kontrollansvarig som är certifierad. De kan då inte nöja sig med ett svar att det inte finns några sådana att tillgå. Om byggnadsnämnden finner att det finns synnerliga skäl ska detta tydligt motiveras."

Läs mer på Boverkets hemsida om de nya reglerna. 

För att läsa mer om Riksdagens beslut och propositionen, se Riksdagens hemsida. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält