Karta över Tensta

Fastighetsupprustning för Svenska Bostäder

I detta projekt utför Titania en total invändig och utvändig renovering av två hyresfastigheter med 60 st lägenheter. Titania kommer även att utföra omfattande arbeten med omkringliggande mark inom ramen för det s.k. Järvalyftet.

I de åtgärder Titania skall utföra ingår att lägenheterna får nya kök med nytt vatten och avlopp. Befintliga bad-rum/WC är redan stambytta och uppdateras till dagens standard. Snickerier byts till nya. Ytskiktsrenovering med målning och upprustning av golv utförs.

I linje med visionen om ett tryggare boende disponeras källarplanet om. Lägenhetsförråden får nya lägen och säkrare gallerväggar. Nytt barnvagnsrum, rullstolsrum och cykelrum skapas. Ny tvättstuga med två tvättpass samt en ny hyresgästlokal skapas inom ytan för en tidigare lokal. Entrépartier och vissa skärmtak byts till nya. Fönster byts till lågenergifönster och förses i utsatta lägen med säkerhetsglas. Gavlar får tilläggsisolering och hela fasadytan färgas om. Loftgångs- och balkongräcken byts till nya. Befintligt tak rivs och nytt tak byggs med nytt fläktrum och ut-vändig takavvattning.

Ventilationssystemet byggs om till ett energieffektivt FTX-system. Ny undercentral installeras och ej redan utbytta vatten- och avloppsledningar byts till nya. Befintliga radiatorer behålls och värmesystem kompletteras och injusteras. Elinstallation inklusive belysning i hus och lägenheter byts till ny motsvarande dagens standard.

Breddning av gångar, arbeten med entréer inklusive tillgänglighetsåtgärder utförs. Ny gård med lekplats mellan husen skapas. I Titanias åtagande ingår även upprustning av uteplatser och ny utomhusbelysning.

Projektet ingår som en del av ”Järvalyftet”. Järvalyftet är en långsiktig investering för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet, dvs Tensta, Hjulsta, Husby, Kista och Rinkeby. Målsättningen är att genom medverkan från boende och samverkan med andra parter skapa en positiv, social och ekonomisk utveckling som gör Järva till ett område dit många vill flytta – och stanna kvar. Järvafältet ska vara en motor för tillväxt i Stockholm. För att nå dit krävs medvetet arbete inom fyra huvudområden:

 

• Bra boende och mer varierad stadsmiljö

• Trygghet i vardagen

• Stärkt utbildning och bra språkundervisning

• Fler jobb och ökat företagande

 

Titania är stolta över att genom vårt arbete kunna verka för en bättre boendemiljö i dessa områden.

Järvalyftet urgår från Vision Järva 2030 som fastställdes av Stockholms kommunfullmäktige våren 2009. Visionen är det övergripande måldokumentet i arbetet med Järvalyftet.

Läs mer om Järvalyftet på Svenska Bostäders hemsida och Stockholm Stads hemsida

Relaterad information

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält