Bygge

Ett förslag som inte leder till bättre upphandlingar

Utredaren Niklas Bruun överlämnade den 1 september 2015 till regeringen sitt delbetänkande i utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Utredningens förslag riskerar att leda till sämre konkurrens och att mindre företag avstår från att delta i offentliga upphandlingar, menar Olof Johnson, chefsjurist Sveriges Byggindustrier.

- Sveriges Byggindustrier står för ordning och reda i byggbranschen och konkurrens på lika villkor. Vi välkomnar alla förslag som försvårar verksamheten för oseriösa företag. De förslag som utredaren föreslår riskerar dock att leda fel och kan till och med leda till sämre konkurrens och försämrade möjligheter för svenska företag att tävla på lika villkor i upphandlingar. Det finns dessutom en uppenbar risk att ännu fler administrativa krav och krångligare upphandlingar leder till att mindre företag helt enkelt avstår från att delta i offentlig upphandling. Det som behövs är enklare upphandlingsprocesser, snarare än ännu mer byråkrati och fler krav som ska uppfyllas av leverantörerna, säger Olof Johnson, chefsjurist Sveriges Byggindustrier, i en kommentar.

Även denna utredning kommer fram till att det inte är möjligt att ställa krav på att en leverantör ska ha tecknat kollektivavtal. Enligt förslaget ska det dock bli obligatoriskt att i vissa ”riskbranscher” – varav byggbranschen är en – i alla upphandlingar ställa krav på ”villkor enligt kollektivavtal”. De villkor som särskilt pekas ut är lön, semester och arbetstid. I byggbranschen saknas det dock fastställda nivåer för vad som är ”lägstalön” vilket redan det innebär problem för den entreprenör som vill delta i en upphandling, men som inte har kollektivavtal. I många upphandlingar finns det dessutom flera parallella kollektivavtal som alla kan vara tillämpliga, vilket även det försvårar och hindrar förutsättningarna för konkurrens på lika villkor.

En generalentreprenör i en byggentreprenad ska enligt förslaget åläggas en obligatorisk skyldighet att säkerställa att samtliga underentreprenörer och leverantörer som utför arbete i entreprenaden också uppfyller alla de arbetsrättsliga krav som ställts i upphandlingen. Hur en sådan kontroll ska gå till och vem som ”straffas” om exempelvis en materialleverantör i Kina inte lever upp till alla ställda krav på lägsta lön och rätten att vara fackligt aktiv är dock oklart. Det enda som är klart är att det ställs allt högre krav på entreprenörerna, vilket riskerar att ytterligare minska viljan att vara med i offentliga upphandlingar, i synnerhet för mindre bolag med begränsade administrativa resurser.

Vid upphandling är uppföljning av avtalen alldeles för ofta något som inte utförs alls eller i vart fall inte i tillräcklig utsträckning. I en seriös upphandlares uppdrag ligger även uppföljning av avtalen, för att kontrollera och säkerställa att myndigheten faktiskt får det som den har handlat upp och betalat för.

- Avtalsuppföljning är en oerhört viktig del i upphandlingsarbetet, men som tyvärr alldeles för ofta är nedprioriterad och eftersatt. Med det här förslaget finns det dessutom en uppenbar risk att avtalsuppföljning, i den utsträckning det alls utförs, enbart fokuserar på arbetsrättsliga villkor och inte på avtalet i sin helhet. Det riskerar att leda till dåliga affärer för den upphandlande myndigheten och ett slöseri med skattemedel, avslutar Olof Johnson.

Mer information:

SOU 2015:78 - Upphandling och villkor enligt kollektivavtal

Källa: www.sverigesbyggindustrier.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält