Meny

 
Byggarbetsplats

”Det finns plats för fler att bygga mer”

"Det är bra att konkurrensen i vår sektor och dess påverkan på bostadsbyggandet granskas. Precis som Konkurrensutredningen lyfter fram är det viktigt med en mångfald av aktörer på bostadsmarknaden." menar Ola Månsson m fl , Sveriges Byggindustrier.

Före jul presenterade Konkurrensutredningen sina slutsatser på en direktsänd presskonferens.

Precis som utredningen lyfter fram är det viktigt med en mångfald av aktörer på bostadsmarknaden. Det finns en allmän bild av att byggbranschen består av ett fåtal stora företag och att det innebär en allt för svag konkurrens som i sin tur får konsekvenser i form av höga byggkostnader och en låg nivå på byggandet.

I verkligheten är det dock de mindre företagen som driver branschen framåt. 94 procent av byggföretagen på den svenska marknaden har färre än tio anställda. De riktigt stora företagen har tillsammans ungefär 10 procent av de anställda och 20 procent av omsättningen, vilket knappast kan ses som marknadsdominerande.

Dessutom är det förhållandevis enkelt att starta företag i byggbranschen, fler anställs här än i andra branscher, vi är alltså viktiga för tillväxten av nya företag.

Detta tyder på att konkurrensen på den svenska byggmarknaden har alla möjligheter att vara väl fungerande och det blir ännu viktigare med rätt förutsättningar för de små och medelstora företagen.

Som Konkurrensutredningen mycket riktigt påpekar är det i dag flera delar i kommunernas agerande som är problematiska. Alltför detaljerade och oflexibla detaljplaner, olika tillämpning av plan- och bygglovslagen mellan kommunerna och medvetet kringgående av lagen mot kommunala särkrav är bara några exempel.

Enligt utredningen har många av bostadspolitikens utmaningar tydlig koppling till kommunernas markpolitik och de särkrav de ställer på byggandet. Vi håller med om att tillgången till byggbar mark är en förutsättning för bättre konkurrens och ökat bostadsbyggande.

Det finns stora utmaningar för mindre företag att få tillgång på byggbar mark på kort till medellång sikt. Att arbeta för att få mark är både tids- och kapitalkrävande och processen kan, precis som utredningen beskriver, upplevas som osäker.

I många kommuner är resurserna som krävs för en smidig planhantering en trång sektor och bara de stora företagen har råd att satsa på mark för att sedan vänta i flera år på byggstart.

När kommunerna dessutom ställer mer långtgående krav på de bostäder som byggs än vad byggreglerna kräver ökar kostnaderna och motverkar ett rationellt byggande.

Att arbeta för att öka utbudet av kommunal mark är ett sätt att skapa bättre förutsättningar för fler aktörer och ett ökat bostadsbyggande. För att göra det möjligt för fler aktörer att få marktillgång är det avgörande att effektivisera kommunernas arbete.

Nu hoppas vi att utredningens slutsatser omhändertas på ett konstruktivt sätt och leder till konkreta åtgärder. Flera av förslagen från Konkurrensutredningen är bra. Det bakomliggande problemet är dock att det behövs långt fler bostäder än vad som har byggts i Sverige.

Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp om bostadspolitiken över lång tid och inte tro att ändringar inom bara ett område eller tillfälliga insatser är lösningen. En ny blocköverskridande bostadspolitik för alla är ytterst angelägen.

Vi tycker att dagens brist på bostäder är en tillräcklig grund för politiken att agera i den riktningen.

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier
Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier

Källa: www.dagenssamhalle.se

Relaterad information

Frågor och svar

 • Kan jag köpa lägenheter som Titania producerat direkt?

  Svar: En del av Titanias verksamhet innebär att köpa upp lokaler och råvindar och bygga om dessa till bostadslägenheter. Vi säljer mestadels våra egenproducerade lägenheter genom mäklare, men Du är välkommen att mejla oss Dina uppgifter om Du är intresserad av en viss lägenhet eller en viss typ av lägenheter som Titania producerar för tillfället.

  Läs mer om våra egna ombyggnadsprojekt under fliken Våra projekt. Välj det alternativ under "Projekt i egen regi" som Du är intresserad av. Klicka även i rutan för "Pågående projekt", längst upp i högerkolumnen.  

  För att se vilka objekt som vi har till salu för tillfället, se rubriken Titanias objekt till salu.

 • Varför bygger inte Titania ägarlägenheter?

  Svar: Trots att den juridiska möjligheten att skapa ägarlägenheter nu finns, har det inte alls resulterat i att det verkligen har producerats speciellt många ägarlägenheter överhuvudtaget i Sverige. Orsakerna är flera:

  1. Bankerna känner osäkerhet inför denna nya upplåtelseform. Kanske främst eftersom upplåtelseformen är så oprövad i Sverige, men också p g a det faktum att det knappt finns några ägarlägenheter. Få ägarlägenheter resulterar i sin tur att det inte finns någon direkt marknad som kan ge riktningsgivande priser. Utan riktningsgivande priser är det svårt för bankerna att veta hur stor del av köpesumman för en lägenhetsköpare de vågar finansiera. När inte bankerna är bekväma med att låna ut till slutkunden (lägenhetsköparen) så resulterar det i att byggföretagen inte producerar sådana lägenheter utan håller sig till de beprövade bostadsrätterna som alla vet att slutkunden kan låna till.

  2. Hyreslagstiftningen i Sverige, d v s principen om bruksvärde (istället för marknadsvärde) har som konsekvens att en lägenhet i en populärare stadsdel skall ha i princip samma hyra som en lika stor lägenhet med jämförbar standard i en mindre populär stadsdel. Detta gör att man inte kan hyra ut en lägenhet till marknadspris, inte ens som andrahandsuthyrning privatpersoner emellan. Man kan i och för sig kringgå detta genom att hyra ut till företag, men hanteringen är inte lika smidig som det borde vara (d v s att man kan hyra ut till vem man vill och man kan ta betalt så mycket som hyresgästen är villig att betala). Om man kunde på ett enkelt sätt ha ägarlägenheten dels för eget boende och dels hyra ut för att täcka kapitalkostnaden och tjäna lite pengar så skulle också intresset vara större från lägenhetsköparna (vilket skulle resultera i att det verkligen byggdes fler ägarlägenheter).

  Svaret på frågan är dock att Titania är intresserat av att producera ägarlägenheter i och med företagets satsning på nyproduktion i egen regi, som påbörjades våren 2012. Vi söker i dagsläget mark för nyproduktion av t ex ägarlägenheter, villor, radhus, bostadsrätter eller andra typer av fastigheter. 

  Har Du ett mark eller objekt som Du tror skulle vara intressant för Titania att förvärva? Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ ytorna / fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania.  

  Här finns mer information om ägarlägenheter.  

 • Är Titania intresserat av att förvärva tomtmark för nybyggnationer?

  Svar: Nyproduktion av fastigheter är Titanias viktigaste verksamhetsområde och köp av mark är högintressant för företaget.

  Om Ni har mark att sälja så ber vi Er skicka ett mejl till info@titania.se så hör vi av oss så inom kort. Tänk på att bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ytorna/fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter.

 • Är Titania intresserat av att förvärva ytor, mark och fastigheter utanför Stockholms län?

  Svar: Titania har sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Stockholms län, vilket gör att i dagsläget är vi främst intresserade av att förvärva mark för nyproduktion av fastigheter, ytor för ombyggnation till bostäder samt fastigheter för långsiktig förvaltning inom Stockholms län, men vi är alltid öppna för förslag och erbjudanden om intressanta projekt även utanför vårt närområde.

  Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ ytorna / fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania. 

 • Har Titania några nyproducerade bostäder till salu just nu?

 • Vad har Titania byggt för nyproducerade bostäder?

   

  De två största bestånden av bostadsrätter är följande:
  109 bostadsrätter i Arninge Ullna i Täby kommun. 27 parhus, 34 Townhouse och 48 lägenheter. Intresset för dessa bostäder har varit mycket högt och alla är sålda.
  670 bostadsrättslägenheter runt Tingstorget i Botkyrka kommun, Alby. De första av dessa lägenheter börjar säljas från och med den 24 april 2016. Anmäl ditt intresse här!
  Besök sidan Objekt till Salu för att se vilka bostäder vi säljer just nu.

  De två största bestånden av nyproducerade bostäder är följande:

  670 bostadsrättslägenheter runt Tingstorget i Botkyrka kommun, i Alby. Lägenheterna har börjat säljas. Anmäl ditt intresse här om du vill köpa en lägenhet! 

  Läs mer om bostäderna runt Tingstorget.

  109 bostadsrätter i Arninge-Ullna i Täby kommun. 27 parhus, 34 Townhouse och 48 lägenheter. Intresset för dessa bostäder har varit mycket högt och alla är sålda.

  Läs mer om bostäderna i Arninge-Ullna.

  Besök sidan Objekt till Salu för att se vilka bostäder vi säljer just nu.

 • Vad bör jag som nybliven ägare till en bostadsrätt tänka på?

 • Vad kan Titania erbjuda en kommun som vill upplåta mark för att bygga bostäder?

  Svar: Titania har vunnit två stora markanvisningstävlingar under perioden 2014-2015, ett i Täby kommun för byggnation av 109 bostadsrätter och en i Botkyrka kommun för byggnation av 670 bostadsrättslägenheter. Vi har ett koncept som är väldigt intressant när det gäller nyproduktion, både för kommunen och för framtida kommuninvånare. Läs mer under rubriken "Titanias koncept vid markanvisningstävlingar"

 • Kan Titania uppföra det hus jag vill bygga?

  Svar: Tyvärr kan Titania inte åta sig att uppföra enstaka hus åt privatpersoner i dagsläget.

 • Jag äger mark som jag vill bygga på och behöver en byggentreprenör. Är Titania intresserat?

  Svar: Det kan vi absolut vara! Läs mer under rubriken "Titania som byggentreprenör för externa kunder" 

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält