Arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier inför en uppförandekod som krav för medlemskap där medlemmarna intygar att de skall agera etiskt och följa lagar och regler.

Den 1 juni börjar uppförandekoden gälla

Sveriges Byggindustrier inför en uppförandekod för alla de 3100 företag som är medlemmar i BI. Medlemskapet ska vara ett signum för ordning och reda, för ett rätt och riktigt agerande. Från och med den 1 juni 2014 är uppförande­koden ett av kriterierna för medlemskap i förbundet.

Vid Byggstämman i maj 2013 fattades beslut om att införa en uppförandekod (code of conduct) för samtliga medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier (BI). Koden innebär att medlemsföretag och dess medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer. 

Uppförandekoden ingår efter den 1 juni 2014 i förbundets kriterier för medlemskap. Avsteg från eller underlåtelse att agera i enlighet med uppförandekoden kan, som yttersta konsekvens, utgöra grund för uteslutning ur Sveriges Byggindustrier. 

Som stöd och hjälp till de företag som så önskar erbjuder Sveriges Byggindustriers Entreprenörsskola en halvdagsutbildning, som är kostnadsfri för medlemsföretagen. 

Uppförandekoden innebär att BI:s medlemsföretag ska…

  • Agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka otillbörlig påverkan, mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer av manipulation av anbud med syfte att snedvrida konkurrensen.
  • Föra korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner samt motverka svartarbete, övrig ekonomisk brottslighet och påverkan från illegal verksamhet.
  • Agera korrekt och inte bjuda på eller anordna resor, ge gåvor eller andra tjänster eller förmåner som inte kan granskas och redovisas öppet. Detta förhållningssätt gäller även vid mottagande av ovanstående. Normgivande är IMM:s Näringslivskod (www.institutetmotmutor.se/naringslivskod).
  • I förhållandet till kund och leverantör tydliggöra att principerna i denna uppförandekod ömsesidigt ska tillämpas. Ingångna avtal ska följas och tillämpas korrekt.
  • Utföra uppdrag fackmässigtsamt följa beslut från ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller beslut i domstol.

Etikcoach ger råd och stöd till medlemsföretagen

Det kan trots allt dyka upp situationer då det kan vara svårt att bedöma vad som är ett korrekt agerande. Därför har Sveriges Byggindustrier tillsatt en etikcoach, som efter den 1 juni 2014 ska kunna bistå medlemsföretagen med råd och stöd i affärsetiska frågor.  

Källa: Bygg.org

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält