Regeringen har gett länsstyrelserna i fem storstadsregioner och kommuner i uppgift att inventera outnyttjad mark som kan användas till nyproduktion av bostäder.

Byggbar mark ska inventeras

Det finns outnyttjade byggrätter i landets storstadsregioner och i kommuner där det råder stor bostadsbrist. Nu ska byggbar mark inventeras.

Länsstyrelserna i fem storstadsregioner har fått regeringens uppdrag att inventera sådan mark som kommunerna planlagt för bostadsbebyggelse men där det ännu inte uppförts några bostäder. Det är länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Skåne och Västra Götalands län som fått i uppdrag att inventera byggbar mark i sina län.

- Vi måste bygga fler bostäder och bättre utnyttja den mark som finns, inte minst i våra tillväxtområden. I många av våra storstadsregioner finns dock många byggrätter som inte används idag, och det är förvånande eftersom det är viktigt att de planer som kommunerna gör för bostadsförsörjningen verkligen genomförs. Därför får nu länsstyrelserna i fem storstadsområden uppdrag att redovisa hur mycket planlagd mark det finns i deras län som står tom, och varför, säger bostadsminister Stefan Attefall, i ett pressmeddelande.

Regeringen har konstaterat att det inte byggs tillräckligt med bostäder och att det råder bostadsbrist i ett stort och ökande antal kommuner. Regeringen försöker på olika sätt undanröja de hinder som finns för ett ökat byggande för att därigenom skapa bättre bostadsmarknader.

Det har framkommit att det i olika delar av landet kan finnas ett stort antal byggrätter som inte tagits i anspråk för sitt ändamål. Vad som kan förefalla vara anmärkningsvärt är att det finns sådana outnyttjade byggrätter också i landets storstadsregioner och i kommuner där det råder stor bostadsbrist.

Med stöd av inventeringen ska länsstyrelserna analysera orsakerna till varför markområdena inte har bebyggts på det sätt som detaljplanerna anger.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2014.

Källa: Byggvärlden.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält