I ett nytt förslag till Regeringen föreslås stora förenklingar av nuvarande regelverk kring byggandet.

Bygg ut villan utan bygglov

Regeringens särskilda utredare Lars Magnusson, överlämnade igår tisdag slutbetänkandet "En effektivare plan- och bygglovsprocess" till bostadsminister Stefan Attefall. - Att bygga bostäder i Sverige idag är krångligt, omständligt och dyrt. Sedan några år tillbaka har regeringen därför inlett en genomgripande reformagenda för att minska regelkrånglet och snabba upp processerna så att det snabbt kan byggas mer bostäder, inte minst för unga, säger civil- och bostadsminister Stefan Attefall i en kommentar.

Utredningen har studerat hur plan- och byggprocessen kan förkortas och effektiviseras och föreslagit lämpliga förändringar i regelverket.

- Lars Magnussons utredning är en viktig pusselbit i arbetet. Han har flera radikala förslag som markant skulle förkorta tiden från byggidé till att huset står klart, bland annat har han lämnat förslag på hur den förenklade planprocess som framgångsrikt tillämpas i Tyskland skulle kunna anpassas för svenska förhållanden. Jag tycker att det är spännande idéer och regeringen får nu analysera hans förslag i detalj innan vi beslutar hur vi går vidare, säger Stefan Attefall.

Se webbfilmen från utredningens presskonferens.

Enklare och snabbare

Det var den 15 november 2012 som regeringen beslutade utvidga den pågående Plangenomförandeutredningen. Kompletteringarna innebar att Lars Magnusson även fick i uppdrag att analysera förutsättningarna för att förenkla plan- och byggprocessen. Det breddade uppdraget omfattade också analys av möjligheterna att förenkla och höja tempot i plan- och byggprocessen. Med den inriktningen skulle Lars Magnusson se över:

  • Kravet på detaljplan
  • Kravet på bygglov
  • Möjligheterna att använda så kallat enkelt plangenomförande
  • Möjligheterna för kommunfullmäktige att ge kommunala nämnder i uppdrag att anta en detaljplan.

Slutligen skulle Lars Magnusson se på vad det finns för övriga möjligheter att förtydliga och förenkla och föreslå lämpliga förändringar och förslag på författningar.

Mer information om förslaget på www.svd.se: 

"Möjligt att bygga utan lov

Regeringens särskilde utredare Lars Magnusson lämnar idag över sitt betänkande till bostadsminister Stefan Attefall. Förslaget handlar om förändringar i plan- och bygglagen som ska korta sträckan till byggstart och göra byggprocessen effektivare.

– Det finns en oro för det låga bostadsbyggandet i Sverige och att det tar alldeles för lång tid med byggprocessen. Ambitionen med utredningen har varit att se om nuvarande regelsystem innebär onödiga hinder för ett bygge. Nu föreslår vi rejäla förändringar i plan och bygglagen, säger Lars Magnusson till SvD Näringsliv.

För privatpersoner föreslås bland annat att det ska bli möjligt att bygga till fritidshuset eller villan med max 15 kvadrat utan bygglov. Andra byggen där det inte heller ska behövas bygglov är om man som privatperson vill bygga en takkupa med fönster på vindar eller bygga lägenheter i villor för att exempelvis hyra ut.

Idag finns en lista på vilka byggen som inte kräver bygglov för en villa- eller fritidshusägare. Den listan anser vi ska utökas så att den även omfattar bygge av takkupor, mindre utbyggnader upp till 15 kvadratmeter på villan eller fritidshuset eller inredning av ytterligare bostad i befintlig villa, säger han.

Den största förändringen för professionella byggherrar blir, enligt Lars Magnusson, att granskningen av detaljplaner blir mer flexibel.

– Kommuner ska till exempel slippa detaljgranska om ett bygglov stämmer överens med en äldre detaljplan från låt säga 1800-talet. Vi understryker särskilt att kulturminnesmärkta byggnader även i fortsättningen kommer att vara väl skyddade, säger han.

Förslaget ska ut på remiss och kan, enligt Lars Magnusson, tidigast träda i kraft i mitten av 2014."

Källa: www.svd.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält